Hopp til innhold

Ny artikkel av Morten Holmboe i PIA

Morten Holmboe har publisert en artikkel i siste utgave av Tidsskrift for strafferett.

Artikkelen har tittelen «Straffutmåling for brudd på et opphevet, men gjeldende straffebud : noen tanker om Høyesteretts dom i Rt. 2011 s. 83 A».

Bakgrunn for artikkelen:
Straffeloven av 2005 ble endelig vedtatt i 2009, men det er fortsatt uvisst når loven vil tre i kraft og erstatte straffeloven av 1902. Det har vist seg at det tar lengre tid enn ventet å oppgradere politiets datasystemer, som er nødvendig for at den nye straffeloven kan tre i kraft. Den nye loven innebærer en skjerpelse av straffansvaret på noen områder, men innskrenker det på andre. Emnet for denne artikkelen er hvilken betydning det bør ha at lovgiveren allerede har vedtatt en lovendring som fjerner eller letter straffansvaret, men loven ikke er trådt i kraft ved pådømmelsen – konkret straffeloven av 1902 § 237 om uaktsom legemsbeskadigelse. Som bakgrunn døfter forfatteren kort spørsmålet om rettens legitimitet.

Artikkelen kan leses i fulltekst i PIA:
Holmboe, M. (2011). Straffutmåling for brudd på et opphevet, men gjeldende straffebud: Noen tanker om Høyesteretts dom i Rt. 2011 s. 83 A. Tidsskrift for strafferett, (3), 285-293.

Publisert: - Sist oppdatert: |