Hopp til innhold

Masteroppgave av Evelyn Røren

Biblioteket gratulerer Evelyn Røren med bestått mastergrad i politivitenskap ved PHS.

Tittelen på avhandlinga er: «Kommunikasjon som arbeidsmetode i politiets krise- og gisselforhandlingstjeneste».

Sammendrag:

Det overordnede spørsmålet for undersøkelsen er: «Hva kjennetegner norske politiforhandleres bruk av og kunnskap om kommunikasjonsmetoder for å endre en krisesituasjon?» Spørsmålet fokuserer på forhandlernes praksiskunnskap og teorikunnskap, og formålet med oppgaven er å etterspore bånd mellom teori og praksis innenfor krise- og gisselforhandlingsarbeidet.

Formålet med undersøkelsen er også å produsere ny, systematisert og teoribasert kunnskap på fagområdet. I undersøkelsen ble det gjennomført kvalitative dybdeintervjuer av 5 norske krise- og gisselforhandlere for å få detaljrik innsikt i og forståelse for politiforhandlernes kunnskap om og bruk av kommunikasjon som metode. Utvalget består av alle de tilgjengelige politiforhandlerne i Oslo politidistrikt – som ble valgt bl.a. fordi forhandlerne der er de eneste i landet som jobber sammen som en gruppe og som har avsatt 20 % av arbeidstiden sin til forhandlingsfaget. Intervjuene ga informasjon om de 5 hovedkategoriene opplæring, metodevalg, metodebruk, videreutvikling og taus kunnskap. Forhandlerne hevder at teoretisk systematisering av kunnskap i opplæringen de har fått, gir dem trygghet og faglig tyngde. På dette grunnlag anbefales økt teoretisk bevisstgjøring innenfor alle hovedkategoriene og behov for standardisering og formalisering av dokumentasjon av kunnskap om bruk av kommunikasjon som metoder i fremtiden.

Resultatene viser også at politiforhandlerne påvirkes av intuisjon i sin oppdragsløsning, og at de tidvis handler ut i fra erfaringsbasert kunnskap – en kunnskap som kommer før deres teoretiske kunnskap. Undersøkelsen søker derfor å gjøre noe av den tause kunnskapen innenfor politiet mer eksplisitt.

Masteroppgaven kan leses i fulltekst i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |