Hopp til innhold

Ny rapport av Ragnar L. Auglend

Årets tredje rapport fra PHS-forskning har tittel "Politiloven §16 første ledd: En rettslig skranke for valg av organisatoriske løsninger på driftsnivå i politidistriktene?". Rapporten er skrevet av Ragnar L. Auglend.

Rapporten har tittel «Politiloven §16 første ledd: En rettslig skranke for valg av organisatoriske løsninger på driftsnivå i politidistriktene?» og er skrevet av Ragnar L. Auglend.

Sammendrag:

Politi- og lensmannsetatens distriktsorganisasjon er regulert i pl. § 16. Bestemmelsen er detaljrikt utformet ved at den angir både struktur, subordinasjonsforhold og kompetanseforhold. Til tross for dette gir den ingen entydig og materielt dekkende presentasjon av de rettslige rammene for organisasjon og ledelse internt i politidistriktene. Dette har gitt opphav til usikkerhet, og videre bidratt til at fremdriften i politireformens fase II, der driftsenhetsstrukturen sto i fokus, ikke er blitt optimal.

Rapportens hovedproblemstilling er om pl. § 16 første ledd representerer en rettslig skranke for valg av organisatoriske løsninger på driftsnivå i politidistriktene. Den videre drøftelsen er konsentrert om følgende tre sider ved bestemmelsen: ledelsesforholdet mellom politimester og lensmann/politistasjonssjef i tredje setning, distriktsinndelingskompetansen i sjette setning og angivelse av distriktsstrukturen i første og andre setning. Dernest vurderes om reguleringen i pl. § 16 første ledd er egnet til å fremme effektiv drift, ledelse og oppgaveløsning i politi- og lensmannsetaten. Som bakgrunn for disse drøftelsene er det redegjort kort for organisasjonsutviklingen i etaten, for forholdet mellom regulering i kraft av organisasjonsmyndigheten og lovregulering av internadministrative forhold og for lovgivningstradisjonen knyttet til lensmannens status som lokal politileder.

Klikk på lenken for å lese rapporten i PIA:

Auglend, R. L. (2012). Politiloven §16 første ledd: En rettslig skranke for valg av organisatoriske løsninger på driftsnivå i politidistriktene?. (PHS-forskning; 2012:3). Oslo: Politihøgskolen.

Publisert: - Sist oppdatert: |