Hopp til innhold

Bokkapittel av Heidi Mork Lomell

Lomell har bidratt med et kapittel i boka «Justice and Security in the 21st Century: Risks, rights and the rule of law» (2012).

Kapittelet har tittelen «Punishing the uncommitted crime: Prevention, pre-emption, precaution and the transformation of criminal law».

I kapittelet analyserer Mork Lomell den preventive dreining i strafferetten, det vil si den økende tendensen til å kriminalisere og dermed straffe handlinger som ligger forut for den straffbare handling man ønsker å bekjempe. Eksempler på denne utviklingen i Norge er kriminalisering av forberedelse til terrorisme og kriminalisering av såkalt «grooming», det vil si forberedelse til seksuelle overgrep mot mindreårige. Kriminalisering av slike forberedelseshandlinger er influert av tradisjonell kriminalitetsforebyggende tenkning, samtidig som de representerer noe kvalitativt nytt i strafferetten. Den preventive dreining er en konsekvens av sikkerhetspolitikkens og føre-var-prinsippets økende utbredelse i samfunnet, også i kriminalpolitikken. Kapittelet avsluttes med en drøfting av hvilke etiske utfordringer den preventive dreining i strafferetten medfører.

Boka kan lånes på biblioteket.

Publisert: - Sist oppdatert: |