Hopp til innhold

Masteroppgave av Camilla Kristensen

Biblioteket gratulerer Camilla Kristensen med bestått mastergrad i politivitenskap ved PHS.

Tittelen på avhandlingen er: «Skjult etterforskning : rettssikkerhetsmessige utfordringer og tiltak ved politiets arbeid med kommunikasjonskontroll : en analyse av synspunkter innen justissektoren».

Sammendrag:

De siste ti årene har politiet fått økt tilgang til å benytte såkalte «skjulte etterforskningsmetoder». Dette har i særlig grad vært knyttet opp mot ønsket om effektiv bekjem pelse av alvorlig/organisert kriminalitet og terrorisme. Skjult etterforskning reiser spørsmål av både juridisk og samfunnsmessig art. I skjæringspunktet mellom bekjempelse av alvorlig kriminalitet og hensynet til den enkelte borgers rettssikkerhet, er prosessuell kontroll et viktig tema. Fokus på rettssikkerhetsmessige utfordringer og kvalitetssikring av norsk politis arbeid relatert til kommunikasjonskontroll er tema i denne masteroppgaven.

Data fra Politihøgskolens undersøkelse (Myhrer & Thomassen, 2009) om erfaringer med kommunikasjonskontroll utgjør grunnlaget for en dybdeanalyse av synspunkter om rettssikkerhet fra fire ulike respondentgrupper i justissektoren.

Problemstillingen lyder: Hvilke rettssikkerhetsmessige utfordringer eksisterer i forbindelse med kommunikasjonskontroll som etterforskningsmetode? Og hvilke tiltak kan politiet implementere for å møte disse utfordringene? Oppgaven viser at det knytter seg flere rettssikkerhetsmessige utfordringer til kommunikasjonskontroll som metode. Mangel på kontradiksjon i politiets arbeid med grunnlaget for kommunikasjonskontroll samt lavt kunnskapsnivå hos justisaktører om etterforskningsmetoder generelt utgjør to hovedfunn. Flere årsaksfaktorer knyttet til dette diskuteres i oppgaven. Forslag til tiltak for å kvalitetssikre politiets arbeid og bidra til kunnskapsøkning presenteres og diskuteres.

Masteroppgaven kan leses i fulltekst i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |