Hopp til innhold

To nye rapporter i PIA

Forsiden til rapporten Ung i Arendal
NY RAPPORT: Ung i Arendal (2013)
Høgskolelektor Cecilie Torvik (PHS) har skrevet rapportene «Ung i Tønsberg (2011)» og «Ung i Arendal (2013)». Rapportene er basert på tall fra Ungdata.

Ung i Arendal og Ung i Tønsberg er Ungdata-undersøkelser. Ungdata er et resultat av faglig samarbeid mellom NOVA, regionale kompetansesentre innen rusfeltet, og Kommunesektorens organisasjon. Dette er lokale ungdomsundersøkelser hvor ungdom fra hele landet svarer på spørsmål om ulike sider ved sine liv og sin livssituasjon. Det er kommunene selv som tar initiativ til undersøkelsen, mens kompetansesentrene bistår med gjennomføringen, samt oppfølgingsarbeidet. Hver enkelt kommune må inngå en avtale om samarbeid, enten med et av ruskompetansesenterne eller med NOVA. Arendal kommune og Tønsberg kommune har i undersøkelsene inngått avtale med KoRus Sør.

Undersøkelsene gjøres elektronisk i skoletiden og er rettet mot skolelever i ungdomsskolen og videregående skole. Målet med Ungdata er primært å gi en oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen. Resultatene fra undersøkelsene er godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid, og brukes blant annet som et ledd i kommunens forebyggende arbeid og arbeidet med å bedre unges folkehelsesituasjon. I dialog med kommunen har det vært uttrykt et behov for en mer brukervennlig rapport som er hensiktsmessig i forhold til det forebyggende arbeidet og til andre innsatser rettet mot ungdom. Intensjonen med rapportene er at de skal gi et kunnskapsgrunnlag, sammen med annen kunnskap, for kommunen i deres arbeid for helsefremmede og forebyggende arbeid rettet mot ungdom.

Rapportene leser du i PIA: Ung i Arendal (2013) og Ung i Tønsberg (2011).

 

Publisert: - Sist oppdatert: |