Hopp til innhold

Tillit til politiet etter 22. juli: Ny rapport i PIA

Utklipp av rapporten.
Marit Egge, Jon Strype og Gunnar Thomassen, alle fra PHS, har publisert PHS forskningsrapporten: «Tillit til politiet etter 22. juli.» Med denne publikasjonen feirer vi også at vi nå har 200 dokumenter i PIA.

Sammendrag av rapporten:

Tillitsmålinger har vist at tilliten til norsk politi er høy sammenliknet med de fleste andre land, og viser også stabilitet over tid. Imidlertid er enkelte hendelser så gjennomgripende og angår så mange mennesker at det er rimelig å anta at det kan påvirke tillitsdimensjonen. Terrorangrepene sommeren 2011 er slike hendelser. Denne studien ønsker å undersøke om publikums syn på politiet har endret seg etter terrorangrepene, hvordan befolkningen oppfatter politiets handlinger og vurderinger knyttet til terroren, og i hvilken grad oppfatningen av politiets handlinger påvirker den generelle tilliten til
politiet.

Det er gjennomført telefonintervjuer med et representativt utvalg av befolkningen på tre ulike tidspunkter etter terrorangrepene (august 2011, november 2011 og mars 2012). Resultatene viser at kort tid etter terrorangrepene var oppslutningen om politiet økende. Det gjaldt både den generelle tilliten, og synet på politiets innsats og dømmekraft knyttet til hendelsene 22. juli. Det viste seg for øvrig at denne effekten var midlertidig, og at publikums syn på politiet ved måling i mars 2012 er mer på linje med tidligere år, selv om det fortsatt er noe mer positivt enn før angrepet. I tillegg til politiet var det mange, både enkeltpersoner og institusjoner, som deltok under og etter
terrorangrepene i Oslo og på Utøya.

Når vi sammenlikner befolkningens oppfatning av politiets innsats opp mot oppfattelsen av andre som deltok, fant vi at de lokale frivillige fikk den høyeste gjennomsnittsskåren av de gruppene/institusjonene som er inkludert i studien. Videre fikk sykehusene,
ambulansetjeneste, kongehus og hjelpeorganisasjonene (Røde Kors og Norsk Folkehjelp) høy positiv skåre i undersøkelsen.

Flertallet av de spurte hadde et positivt inntrykk av politiets håndtering av
hendelsene 22.juli, men sammenliknet med andre grupper og institusjoner, var det politiet som skåret lavest i vår undersøkelse.

Rapporten kan leses i fulltekst i PIA:

Egge, M., Stryper, J., & Thomassen, G. (2012). Tillit til politiet etter 22.juli. (PHS Forskning; 2012: 5). Oslo: Politihøgskolen.

Dokument nummer 200 i PIA:

Egge, Strype og Thomassens rapport ble altså dokument nummer 200 i PIA. Vi gratulerer.

PIA er Politihøgskolens åpne institusjonelle arkiv for faglige og vitenskapelige arbeider i fulltekst. Arkivet inneholder studentarbeider på masternivå, avhandlinger, vitenskapelige artikler, bokanmeldelser og forskningsrapporter.

Ønsker du å lese mer om publisering i PIA finner du alt du trenger av informasjon her.

Publisert: - Sist oppdatert: |