Hopp til innhold

Ny artikkel av Inger Marie Sunde

Førsteamanuensis ved PHS, Inger Marie Sunde, har publisert artikkelen «Straffeprosessuelle metoder rettet mot elektroniske bevis» i festskriftet til Ståle Eskeland: «Rettssikker radikaler».

Sammendrag
Elektroniske bevis er viktige for forfølgning av kriminalitet. Fremgangsmåtene for å sikre dem innebærer jevnlig inngrep i borgernes rettssfære og retten til privat liv, jf. EMK artikkel 8. De må da ha hjemmel i lov, jf. legalitetsprinsippet i norsk rett og lovkravet i EMK artikkel 8.2. Straffeprosessuelle bestemmelser oppstiller vilkår for bruk av metodene (inngangskriterier), angir hvem som har kompetanse til å tillate bruken, og gir regler om kontroll. I tillegg beskriver de hva metodene går ut på.

Les artikkelen i PIA
Sunde, I. M. (2013). Straffeprosessuelle metoder rettet mot elektroniske bevis. I A. P. Høgberg, T. E. Schea & R. Torgersen (red.), Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år (s. 266-283). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Publisert: - Sist oppdatert: |