Hopp til innhold

Ny master fra PHS: Kunnskapsstyrt politi

Roy-Arne Benan og Bjørnar Ludvigsen Kjenn har bestått master i politivitenskap ved PHS. Oppgaven «Kunnskapsstyrt politi : strategiske analyser i praksis» kan nå leses i PIA.

Sammendrag

Problemstillingen som danner grunnlag for denne masteroppgaven er: I hvilken grad er de strategiske analysene egnet til å være et kunnskapsgrunnlag for å fastsette resultatkrav og beslutte tiltak som kan redusere kriminalitet? De siste tiårene har en rekke nye strategier blitt tatt i bruk for å gjøre politiet mer effektivt og bedre rustet til å forebygge kriminalitet. I Politirollemeldingen fra 2005 legger man til grunn at kunnskapsstyring skal være gjeldende strategi i ledelsen av norsk politi. Et kunnskapsstyrt politi innebærer at politiet gjennom bruk av vitenskapelige metoder skal utarbeide strategiske analyser hvor politiets egen erfaring og kunnskap smelter sammen med kunnskap utenfor politiet. Kunnskapsstyringen av norsk politi innebærer at politiledelsen ut fra kunnskap basert på strategiske analyser skal foreta beslutninger om prioriteringer og tiltak som skal forebygge kriminalitet og øke tryggheten. De strategiske analysene skal blant annet gi en mest mulig korrekt beskrivelse av lokal kriminalitet og si noe om framtidige kriminalitetsutfordringer. Samtidig som politiet må forholde seg til mål- og resultatstyring etter statens økonomireglement.

I denne oppgaven har studentene foretatt en tekstanalyse av samtlige strategiske analyser politidistriktene sendte POD høsten 2009 som et ledd i styringsdialogen. Gjennom en litteraturstudie av kunnskapsstyring og strategiske analyse har de utarbeidet en analysemodell med syv faser som produksjonen av en strategisk analyse må gjennom. For hver fase har de undersøkt produksjonen av de strategiske analysene på bakgrunn av noen utvalgte kriterier om kunnskap. De har samlet og sortert ytringer i de strategiske analysene for å finne de ytringene som best belyste hvert enkelt av kriteriene, noe som ga kunnskap om kvaliteten både på produksjonen i de enkelte fasene og på de strategiske analysene som sluttprodukt. Kvalitet i undersøkelsesprosessen er avgjørende for kvalitet på sluttprodukt og kunnskap. Dokumentene likner mer på rapporter om politiets egen virksomhet enn reelle analyser.

Studentene konkluderer med at de strategiske analysene i liten grad oppfyller grunnleggende krav til produksjon av kunnskapsprodukter, og at politidistriktenes strategiske analyser derfor ikke er egnet som kunnskapsgrunnlag for verken resultatkrav eller kriminalitetsforebyggende tiltak. Med støtte i tidligere forskning antyder undersøkelsen at styring av norsk politi i 2010 skjedde på grunnlag av ikke nærmere definerte, lokale prioriteringer og erfaringer, og at sentrale mål og resultatkrav ble fastsatt uten etablert kunnskap om kriminaliteten i landets politidistrikter og lokalsamfunn.

Les oppgaven i PIA

Benan, R.-A. & Kjenn, B. L. (2013). Kunnskapsstyrt politi: Strategiske analyser i praksis (Master i politivitenskap). Oslo: Politihøgskolen

Publisert: - Sist oppdatert: |