Hopp til innhold

Å bekjempe et samfunnsonde

Bilde av forside til boka
Å BEKJEMPE ET SAMFUNNSONDE: er den første samlede framstillingen i sitt slag.
Brita Bjørkelo har bidratt med to kapitler i den nye boka «Å bekjempe et samfunnsonde: Om korrupsjon, varsling, granskning og organisasjonskultur» av Birthe Eriksen (Red.).

Bjørkelo sine bidrag er kapittel 7 «Sammenhengen mellom organisasjonskultur og risiko for ulovlig gjengjeldelse mot arbeidstaker som varslet korrupsjon» og kapittel 8 «Arbeidsgivers plikt til å forebygge og håndtere konflikt i kjølvannet av varsling» (skrevet i samarbeid med Birthe Eriksen).

Boken finner du til utlån i biblioteket.

Omtale av boka:
Korrupsjon kan anta mange former. Det kan være misbruk av makt i betrodd stilling, bestikkelser, usaklig favorisering, utilbørlig påvirkning eller kameraderi.

Sikrer norske varslerregler tilstrekkelig vern for varsleren?
Er det godt nok med overordnet policy mot korrupsjon?
Trenger vi sterkere straffebestemmelser, eller er dette et spørsmål om holdninger?
Er innkjøpsregimene i offentlig sektor en nødvendig sperre mot korrupsjon?
I hvilken grad er varsling om korrupsjon til tilsynsmyndighetene akseptabelt, og hvordan verner regelverket varsleren?
Påvirker organisasjonskulturen de valg betrodde medarbeidere tar?
Er det slik at mediefokuseringen på de spektakulære korrupsjonssakene overskygger omfanget av korrupsjon i Norge?
Hvordan skal virksomhetene sette i gang granskning av seg selv?

Boken Å bekjempe et samfunnsonde er den første samlede framstillingen i sitt slag. Formålet med boken er todelt. Den skal gi solid og oppdatert kunnskap fra ulike fagfelt som er nødvendig for å kunne arbeide med både forebygging og avdekking av korrupsjon i offentlig og privat sektor. Boken bør derfor være relevant for ledere, styremedlemmer, politikere, byråkrater, dommere, advokater, ansatte innen politi- og påtalemyndighetene, journalister, arbeidslivsorganisasjoner og konsulenter som på en eller annen måte arbeider med økonomisk kriminalitet, etikk, ledelse, organisasjonsutvikling, granskning og varsling.

Boken inviterer også til debatt om relevante mekanismer for forebygging og avdekking av korrupsjon, et område som fremdeles preges av til dels svak kompetanse og en del synsing. Årsaken til dette er nettopp at kunnskapen er ulikt fordelt og fragmentert – slik at sammenhengen mellom ulike sider ved korrupsjonsfenomenet for mange oppleves uklar (gyldendal.no).

Publisert: - Sist oppdatert: |