Hopp til innhold

Politiets trening på bruk av fysisk makt

Bilde av forsiden til rapporten
POLITIETS TRENING: Hvordan trener politiet på bruk av fysisk makt?
Ny rapport fra PHS Forskning, skrevet av Aun Hunsager Andresen (PHS).

Sammendrag:

Temaet for denne rapporten er politiets trening. Den tar for seg politiets trening på bruk av fysisk makt. Studien har fokus på treningseffekt, men tar også mål av seg å si noe om årsaker til de funnene som ble gjort. I tillegg har den fokus på mulige konsekvenser av ulikt ferdighetsnivå blant politiets mannskaper. Treningseffekten har blitt kartlagt gjennom et eksperiment. To distrikter har blitt testet. Det ene distriktet har trent mer enn den pålagte vedlikeholdstreningen, mens det andre distriktet har fungert som et kontrolldistrikt der man utelukkende har gjennomført vedlikeholdstreningen som er pålagt. I tillegg er det samlet inn data fra spørreskjemaer. Utvalgene har svart på spørsmål, og i tillegg har det blitt stilt en del spørsmål til øvrige operative i de to distriktene.

Eksperimentet viser at begge grupper har hatt en signifikant treningseffekt, men ekstratreningen har ikke hatt noen signifikant effekt utover den pålagte treningen. Eksperimentet viser at det var store forskjeller mellom distriktene, men dette skyldes primært at det ene distriktet har en høy andel eldre tjenestepersoner. De med mer enn fem år i tjenesten presterer svakere enn gruppen med de yngre, uavhengig av distrikt. I gjennomsnitt har ikke gruppen av eldre et ferdighetsnivå som på en forsvarlig måte kan anvendes i operativt politiarbeid. Ulikt ferdighetsnivå kan ha betydning for hvordan makten utøves. Mannskapene i distriktet med det laveste ferdighetsnivået oppgir at de må bruke pepperspray og batong hyppigere som følge at de er usikre på bruke av arrestasjonsteknikk. De mener selv at de i mindre grad er i stand til å etterleve hjemmelsgrunnlaget, samt at de opplever mer stress i forbindelse med pågripelsessituasjonene.

Les hele rapporten i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |