Hopp til innhold

«Kvalitet i etterforskningen» - ny PHS Forskning rapport

Bilde av forsiden til rapporten
NY RAPPORT: Professor Tor-Geir Myhrer ser blant annet på hva som utgjør «høy kvalitet» i etterforskningen.
Politihøgskolens professor Tor-Geir Myhrer har utgitt en delrapport i «Etterforskningsprosjektet». Rapporten «Kvalitet i etterforskningen» tar for seg påtaleansvarliges rolle og betydning.

Omtale:

Å etterforske lovbrudd er en av politiets viktigste oppgaver. Gjennom sin veiledende, besluttende og kontrollerende rolle har den påtaleansvarlige et betydelig ansvar for at etterforskningen holder god kvalitet. I rapporten diskuteres hvilke komponenter kvalitetskravet består av, hvilken vekt de ulike komponenter har og hva som er det nærmere innehold i dem. Det diskuteres også hva påtaleansvarliges rolle under etterforskningen består i og det rettslige grunnlaget for dettet, samt hva vi rent faktisk vet om hvilken betydning god påtalemessig ledelse har for kvaliteten i etterforskningen. Avslutningsvis redegjøres for en spørreundersøkelse blant påtalejurister om hvordan den påtalemessige ledelse utøves i praksis. Undersøkelsen viser at påtalejuristene har størst fokus på om saken inneholder tilstrekkelig informasjon for å avgjøre skyldspørsmålet (oppklaring) og for å ilegge og utmåle en korrekt reaksjon, samt om etterforskningen har foregått med tilstrekkelig hurtighet. De har relativt lite fokus på om etterforskningen er gjennomført prosessuelt korrekt og med tilstrekkelig objektivitet, selv om de på spørsmål oppgir at de synes dette er viktig.

Rapporten kan leses i fulltekst i PIA.

Myhrers rapport er den andre som utgis i tilknytning til prosjektet «Kvalitet i etterforskningen». Den første rapporten Måling av effektivitet i etterforskning: Delrapport i «Etterforskningsprosjektet» ble utgitt i 2013.

Publisert: - Sist oppdatert: |