Hopp til innhold

Finnes det forskjellar i motivasjon hos politi- og barnevernspedagogstudentar som påverkar valet av utdanning?

Bilde av forsiden til Stian Vatnedals masteroppgåve
MOTIVASJON: Finnes det forskjellar i motivasjon hos politi- og barnevernspedagogstudentar som påverkar utdanningsvalet?
Stian Vatnedal har skrevet masteroppgåve med tittelen:
«Uniform og marsjstøvler eller lilla skjerf og fotformsko?: Familie- og statusorienterte motivers betydning for politi- og barnevernspedagogstudenters utdanningsvalg»

Vi gratulerer Stian Vatnedal med mastergrad i politivitenskap!

Samandrag:

I denne oppgaven undersøker forfatteren i hvilken grad det er slik at myten om henholdsvis politi- og barnevernspedagoger kan sies å ha forankring i virkeligheten. Barnevernspedagogen assosieres ofte med den myke, familieorienterte profesjonsutøveren mens politiet assosieres som en slags motpol til dette. Det er flere undersøkelser som har forsøkt å forklare hva som motiverer for å begynne på henholdsvis politi- og barnevernspedagogutdanningen. Flere av undersøkelsene har benyttet samme datamateriale som er benyttet i denne oppgaven. Allikevel har ingen tidligere undersøkelser sammenlignet politi- og barnevernspedagogstudenter, og ingen har undersøkt familie- og statusorientering. For å finne ut om myten har forankring i virkeligheten har forfatteren målt studentgruppene på det han har kalt familie- og statusorienterte motiver, og undersøkt om det er slik at barnevernspedagogstudentene skårer høyere på familieorienterte motiver, og om politistudentene skårer høyere på statusorienterte motiver. Oppgavens teoretiske perspektiv er teorier om utdanningsvalg og hva som kan forklare studievalg. Det er naturligvis flere faktorer som påvirker utdanningsvalg, men noen faktorer er viktigere enn andre. Sosial tilhørighet og foreldres yrkesvalg har særlig stor påvirkningskraft, men faktorer som oppleves som gunstige for individet har også betydelig verdi. Oppgavens datamateriale er hentet fra studentundersøkelsene StudData og Recpol. 216 barnevernspedagoger og 584 politistudenter besvarte spørreundersøkelsen. Studentene er relativt forskjellige med hensyn til oppvekststed, tidligere arbeids- og yrkeserfaring, familiesituasjon og foreldrenes utdanningsnivå. Selv om det er stor intern variasjon i begge studentgruppene, er det allikevel forskjeller mellom gruppen. I oppgaven vises det at det er en svak tendens til at myten om de to gruppene har forankring i virkeligheten; barnevernspedagoger var litt mer familieorienterte enn politistudentene, mens politistudentene var litt mer statusorienterte enn barnevernspedagogstudentene.

Les oppgåven i PIA

Publisert: - Sist oppdatert: |