Hopp til innhold

Hva vet du om grønn kriminalitet?

Bilde av Siv Runhovde
NY ARTIKKEL: Siv Runhovde har skrevet artikkelen: «Seizures of Inconvenience? - Policy, discretion and accidental discoveries in policing the illegal wildlife trade at the Norwegian border»
Siv Runhovde har skrevet artikkelen: «Seizures of Inconvenience? - Policy, discretion and accidental discoveries in policing the illegal wildlife trade at the Norwegian border» i tidsskriftet «Crime, Law and Social Change».

Artikkelen er den første av til sammen fire artikler som vil inngå i doktoravhandlingen hennes som er en studie av polisiær virksomhet rettet mot ulovlig handel med utrydningstruede arter av flora og fauna. Vi tok en liten prat med Siv om artikkelen og utfordringene den tar opp.

Hvordan blir ulovlig handel med utrydningstruede arter av flora og fauna kontrollert i dag, og hvem er det som har ansvaret for å stoppe denne typen «grønn kriminalitet»?

- Norge undertegnet FNs Konvensjon om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna (CITES) i 1976 og konvensjonen er nedfelt i en egen forskrift i norsk regelverk. Det er Tollvesenets ansvar å kontrollere at innførsel og utførsel av arter som omfattes av CITES skjer i henhold til regelverket. Hvis nødvendige tillatelser mangler skal «varen» beslaglegges og saken anmeldes til politiet. Artikkelen omhandler på hvilke måter norske tollinspektørers risikovurderinger og utvelgelse av kontrollobjekter styres av organisasjonsstrategier og policy i motsetning til mer uformelle vurderinger som skjønn, erfaring og intuisjon. Et sentralt spørsmål i artikkelen er i hvilken grad regulering av CITES er et hensyn i disse prosessene.

Blir denne typen kriminalitet prioritert i dag, eller blir f.eks. narkotika- og menneskesmugling prioritert? Hvem bestemmer tollvesenets prioriteringer?

- Studien finner at avdekking av brudd på CITES ikke er en prioritet for tollerne. Dette skyldes først og fremst at Toll- og avgiftsdirektoratets fokus og ressurser er rettet mot andre forbudte varer. Tollerne har betydelig rom for skjønn i arbeidet sitt, men dette kommer i liten grad CITES til gode. Tollerne beskriver disse sakene som vanskelige å avdekke, tidkrevende og lite lønnsomme i betydningen at de ofte fører til bagatellmessige sanksjoner etter behandling i rettsapparatet. Avdekking av CITES-saker skjer oftest tilfeldig og som noe tollerne kommer over idet de leter etter andre, mer prioriterte smuglervarer, i første rekke narkotika.

En viktig grunn til det, er at måltall på narkotikafeltet tvinger tollerne til å prioritere den type beslag. Fordi narkotika har vært en prioritet i mange år er prosedyrer for å avdekke og håndtere narkotikabeslag veletablerte. Samtidig vurderer tollerne selv narkotikasmugling som viktig å avdekke, og det stilles ikke spørsmål ved risikoen forbundet med å la narkotiske stoffer slippe inn i Norge.  Risikoen ved ulovlig innførsel og utførsel av utrydningstruede arter er mer uklar for tollere.

Hvorfor er det viktig med forskning på dette området/miljøkriminalitet? Du skriver i artikkelen at dette er en av de raskest voksende typene kriminalitet?

- Ulovlig handel med ville dyr og planter sies å være blant de kategorier av transnasjonal kriminalitet som vokser raskest i verden og beskrives i økende grad som et problem av kontrollmyndigheter i inn- og utland. Ville dyr og planter etterspørres som mat, skinn, pels, elfenben, tømmer, som ingredienser i tradisjonell medisin, som kjæledyr og til bruk i underholdning. Norsk tollvesen avdekket 246 tilfeller der arter som omfattes av CITES ble forsøkt tatt inn i eller ut av landet i perioden 2011-2013. Dette er et beskjedent antall og det er grunn til å tro at mørketallene er store. Dette er problematisk fordi CITES er en rettslig bindende konvensjon som forplikter medlemslandene til å håndheve bestemmelsene. Funnene antyder et behov for å tydeliggjøre alvoret og de potensielle konsekvensene av den illegale handelen både på policy og utøvende nivå i Tollvesenet.

Kan du anbefale noe aktuell litteratur om denne typen kriminalitet for de som ønsker større innsikt i temaet?

- De som ønsker å lese mer om handel med utrydningstruede arter kan for eksempel kikke på:

  • Wyatt, T. (2013). Wildlife trafficking : a deconstruction of the crime, the victims, and the offenders. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  • Sollund, R. (2015). The Illegal Wildlife Trade from a Norwegian Outlook: Tendencies in Practices and Law Enforcement. In R. Sollund (Ed.), Green harms and crimes: critical criminology in a changing world. Basingstoke: Palgrave.

Les hele artikkelen til Siv Runhovde

Se også mer om Siv Runhovde på hennes faglige profil.

Publisert: - Sist oppdatert: |