Hopp til innhold

Ny masteroppgåve frå PHS ser nærmere på publikum si tillit til politiet i frå politiet sitt eiga perspektiv

bilde av politiarm
TILLIT: publikums tillit til politiet i frå politiets eiga perspektiv
Sissel Berge har skrevet masteroppgåve med tittelen:
«Et politiblikk på tillit: En studie av politiets publikumsrettede tillitsarbeid» Vi gratulerer Sissel Berge med mastergrad i politivitenskap!

Samandrag:

I denne studien ser forfatteren nærmere på publikums tillit til politiet - fra politiets perspektiv. Forfatteren undersøker om polititjenestemenn og kvinner opplever publikums tillit som viktig, og hvilke faktorer de i så fall vektlegger i sitt tillitsskapende arbeid. Problemstillingen undersøkes gjennom 11 intervjuer med et strategisk utvalg polititjenestemenn og kvinner som alle arbeider i nær kontakt med publikum ved ordens- og forebyggendeavdelinger. Undersøkelsen er utført ved to mellomstore politistasjoner i to forskjellige politidistrikt. Intervjuene viser at polititjenestemenn og kvinner er opptatt av publikums tillit og mener den er viktig for deres arbeid, men at dette ikke er et tema som diskuteres ved politistasjonene. Ansatte i politiet fremhever betydningen av god kvalitet i publikumsmøtene, og vektlegger dialogkompetanse som avgjørende for at publikum skal være fornøyd med deres arbeid. Det viser seg at politiets fokus på kvalitet i publikumsmøtene er svært avgjørende i tillitsskapende arbeid. Dette arbeidet kan imidlertid møte motstand i en politirolle hvor det «harde» politiarbeidet har forrang foran det «myke». I et mer operativt fokus fremmes synlighet og effektivitet som viktige mål for at politiet skal ha tillit hos publikum, men det viser seg at det er innholdet i synligheten og effektiviteten - samt rettferdighet og likebehandling - som har betydning for publikums tillit til politiet. Et fravær av ledelse og målstyring i politiets tillitsskapende arbeidet virker å stå i sterkt kontrast til den betydningen tillit har for politiet selv i deres arbeid. Politiets oppgaveløsning i det tillitsskapende arbeid virker i dag å være tilfeldig og personavhengig. At politiet i Norge har svært høy tillit hos publikum, er ikke noe de bør ta lett på. Det er viktig at tilliten opprettholdes for at politiet skal ha mulighet til å utføre sitt arbeid på en god måte. Studien viser at det kan være behov for mer inngående kunnskap om hvilke faktorer som har betydning for publikums tillit. Studien viser også at politiet i sitt arbeid i stor grad har fokus på og prioriterer faktorer som ikke har betydning i tillitsskapende arbeid. Selv om politiets oppgaveløsning ikke ensidig kan ta hensyn til å opprettholde høy tillit hos publikum, kan slik kunnskap gi en mer helhetlig forståelse av politiets publikumsrettede arbeid. Mye tyder på at politiets ledere bør ha mer fokus på hvordan deres ansatte møter publikum og utøver sin autoritet, og mindre på antall arrestasjoner (se fullstendig sammendrag i oppgaven).

Les oppgåven i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |