Hopp til innhold

Ny masteroppgåve frå PHS om erfaringslæring i sivilt politiarbeid

Bilde av politiemblem
NY MASTER: «Å lære seg sivilt politiarbeid: En kvalitativ studie av erfaringslæring ved Spesielle Operasjoner og Teknisk og Taktisk Spaning»
Vi gratulerer Torstein Kjærner-Semb med mastergrad i politivitenskap! Avhandlinga har tittel «Å lære seg sivilt politiarbeid: En kvalitativ studie av erfaringslæring ved Spesielle Operasjoner og Teknisk og Taktisk Spaning»

Samandrag:

«Bakgrunnen for valg av tema er behovet for økt kompetanse på sivilt politiarbeid i Norge. Ideen til masteroppgaven kommer fra forfatterens egne erfaringer med sivilt operativt politiarbeid. Spesielle Operasjoner (SO) og Teknisk og Taktisk Spaning (TTS) ble valgt ettersom de har opprettet en egen gruppe som tilpasser trening til arbeidsoppgavene ved avsnittene. Formålet med studien er å få innsikt i hvilken betydning erfaringslæring har når man skal lære seg sivilt politiarbeid, og hvilke faktorer som hemmer og fremmer erfaringslæringen.

Problemstillingen for studien er følgende:

Hva kan fremme og hemme erfaringslæring hos politibetjenter ved SO og TTS? Spørsmålet belyses gjennom fagansvarlige ved SO og TTS sine erfaringer med å lære seg sivilt politiarbeid i praksis og trening.

Studien har et kvalitativt forskningsdesign hvor det er anvendt semistrukturerte dybdeintervjuer. Informantene består av fire tjenestepersoner med fagansvar ved SO og TTS. Transkripsjonene av intervjuene utgjør datamaterialet og dette analyseres ut i fra kvalitative prinsipper. Det benyttes sitater fra informantene for å presentere funnene, hvor disse drøftes opp mot relevant teori og forskning.

Hovedfunnene fra studien kan indikere at erfaringslæring ved SO og TTS hovedsakelig skjer gjennom oppdrag og trening. Informantene opplevde at:

  1. Erfaringslæring ved TTS og SO skjer gjennom utførelse av trening og oppdrag, men erfaringslæring gjennom trening virker mer strukturert og systematisert enn erfaringslæring fra oppdrag.
  2. Refleksjon, erfaringsdeling og evaluering kan fremme erfaringslæringen, men en hensiktsmessig ordning hvor erfaringene løftes frem, mangler. Fokuset på produksjon og effektivitet virker å hemme erfaringsdeling og evaluering i oppdrag.
  3. Tilpasset trening i forhold til politibetjentenes arbeidsoppgaver, fremmer erfaringslæringen ved at politibetjentene tilegner seg relevante erfaringer. Relevante erfaringer fra trening fremstår som viktig for å oppnå en sikker, effektiv og hensiktsmessig oppdragsløsning.
  4. Nærheten mellom faggruppen som utarbeider treningene, og de erfaringene som gjøres i oppdrag virker å fremme erfaringslæringen, og gjør avsnittene og faget tilpasningsdyktig. Erfaringene fra mannskapene blir på denne måten fanget opp, bearbeidet og delt med resten av avsnittet gjennom ny trening og instruksjon. Mangelen på et system som løfter erfaringene frem, kan svekke nærheten mellom mannskapenes erfaringer og faggruppen.

Prosjektet vil trolig være av interesse for alle som ønsker at politiet skal lære av sine erfaringer; politikere, politidirektoratet, politihøgskolen, politidistriktene, ulike avdelinger og avsnitt, ledere og politibetjenter, samt for andre organisasjoner som utfører tilsvarende praktisk arbeid.»

Avhandlinga kan du lese i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |