Hopp til innhold

Hva er sikkerhetssamtalen, og hvordan brukes den som metode ved et utvalg klareringsmyndigheter?

Bilde av studenter ved PHS
NY MASTER: «Bruk av sikkerhetssamtalen som metode ved et utvalg klareringsmyndigheter»
Rune Melby har levert masteroppgaven med tittelen: «Bruk av sikkerhetssamtalen som metode ved et utvalg klareringsmyndigheter». Vi gratulerer Rune med mastergrad i politivitenskap!

Sammendrag:

Den norske sikkerhetstjenesten har siden 1945 ivaretatt kontroll over bevaringen av norske og allierte hemmeligheter. I denne masteroppgaven vises hvorfor og hvordan utviklingen av sikkerhetstjenestens personellundersøkelser har gått fra å være en hemmelig prosess med skjulte metoder, til dagens gjennomregulerte åpne forvaltningspraksis. Nasjonal sikkerhetsmyndighet(NSM) består nå av 42 klareringsmyndigheter, og et utvalg av disse ble valgt ut til denne undersøkelsen. Årlig utdannes flere saksbehandlere som skal beherske bruk av en strukturert samtale som en del av saksbehandlingen i klareringssaker. I klareringssammenheng brukes begrepet «sikkerhetssamtale» for å beskrive metoden. Sikkerhetssamtalen har som formål å innhente og systematisere informasjon om et saksforhold eller en hendelse, og det redegjøres for endringene i måten sikkerhetssamtalene gjennomføres på - fra en dialogisk samtalemodell til en strukturert modell basert på empiri og forskning.

Siste del av masteravhandlingen omhandler klareringsmyndighetenes systematiske bruk av, og syn på, sikkerhetssamtale som ’verktøy’, belyst av resultater og analyser av intervjudata. Målet med de semistrukturerte intervjuene var i hovedsak å få informantene til å snakke fritt rundt det de så som styrke, svakhet, mulighet og trussel ved bruk av sikkerhetssamtale som metode. Resultatene viser at det er et stort behov for reetablering av et fagmiljø når det gjelder forvaltningen av sikkerhetssamtalen. Man har over tid sakte men sikkert latt det fagmiljøet som en gang ble etablert forvitre inn i andre oppgaver og gjøremål. Saksbehandlere utdannet for ti år siden jobber side om side med nyutdannede saksbehandlere. Potensiale for kompetanseoverføring og læring er stort, og man ser at det er en lang vei frem til å oppfylle de krav som stilles til lærende organisasjoner.

Hele oppgaven leser du i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |