Hopp til innhold

Ny rapport fra PHS Forskning

Bilde av rapportens forside
NY RAPPORT: En ny utgave av rapportserien PHS Forskning er nå tilgjengelig.
Tore Andersen og Geir Aas er forfatterne bak rapporten «Mishandlingsbestemmelsen: En evaluering av loven mot mishandling i nære relasjoner jf. Strl. § 219 (§ 282/283)».

Sammendrag:

I løpet av det siste tiåret har straffebestemmelsen mot gjentatt og grov mishandling i nære relasjoner vært virksom i Norge, og denne studien forsøker å evaluere politiets bruk av bestemmelsen (jf. § 219 etter straffeloven av 1902, og §§ 282 og 283 iht. straffeloven av 2005). I tillegg til en systematisk gjennomgang av rettskildene, baserer studien seg på et omfattende intervjumateriale med politietterforskere og øvrige rettsaktører, som statsadvokater og dommere. Disse informantene har svart på spørsmål om hvilke utfordringer praktiseringen av denne lovbestemmelsen byr på. Disse utfordringene kan særlig spores på to plan: På den ene siden krever arbeidet med mishandlingsbestemmelsen mye politiressurser som ofte fremtvinger en hard prioritering av hvilke saker som skal forfølges. På den andre siden byr bestemmelsen på problemstillinger i forhold til hvilke handlinger som skal belyses i etterforskningen og straffeforfølges. Det er ikke nok å lese selve lovteksten for å finne ut av hva den egentlig kriminaliserer – en er nødt til å søke i rettskildene. Lovgiver har imidlertid i liten grad konkretisert de operative begrepene i bestemmelsen. Høyesterett har slått fast at det må foreligge et kontroll- og voldsregime i nære relasjoner for å anvende denne bestemmelsen. I kartleggingen av et slikt regime kan ikke politiet nøye seg med de konkrete fysiske voldshendelsene, men må i større grad rette sin oppmerksomhet mot hva som skjer i mellom disse hendelsene. Helheten og kompleksiteten i et mishandlingsforhold, og psykisk vold i denne forbindelse, står sentralt i vurderinger av om det foreligger et voldsregime.

Hele rapporten leser du i PIA.

På vår Facebookside kan du også se et filmklipp av forfatterne.

 

Publisert: - Sist oppdatert: |