Hopp til innhold

«Fra praktisk pedagogikk til pedagogikk i praksis»

Bilete frå forsida av rapporten
NY RAPPORT: har fokus på samanhengen mellom den formelle og den erfarte læreplanen i instruktørutdanninga.
Studien «Fra praktisk pedagogikk til pedagogikk i praksis» har fokus på samanhengen mellom den formelle og den erfarte læreplanen i instruktørutdanninga. Rapporten er skrevet Kjersti Eckblad frå Politihøgskolen.

Samandrag:

«Politihøgskolen tilbyr instruktørutdanning i politioperative disipliner for at instruktørene skal bidra til at den politioperative kompetansen i politi- og lensmannsetaten blir tilegnet, vedlikeholdt og utviklet i tråd med gjeldende kunnskap og nye krav til yrkesutøvelsen. Utdanningen skal støtte opp under en enhetlig praksis samt bidra til nettverksbygging, i følge studieplanen.

Studien «Fra praktisk pedagogikk til pedagogikk i praksis» har fokus på sammenhengen mellom den formelle og den erfarte læreplanen i instruktørutdanningen. Teoretisk rammeverk er John I. Goodlads (1969) utvidede curriculum. Goodlads begrepsapparat for læreplaner i teori og praksis gir strukturen i denne studien og diskusjonen. Analyser av studieplanen, studenters undervisningsplaner og refleksjonsnotater samt evalueringsrapport er datagrunnlaget i studien. Fokus er på sammenheng eller mangel på sammenheng mellom intensjon, operasjonalisering og erfaring. Læringsutbytte for generell kompetanse benyttes som struktur i analysen og drøftingene. Den formelle læreplanen er analysert og sammenlignet teoretisk med den operasjonaliserte læreplanen. Evalueringsrapporten og studentens planleggingsdokumenter og refleksjonsnotater sier noe om de erfaringer studentene har gjort seg.

Studien viser at det det er flere områder der erfaringen er annerledes enn intensjonen – samtidig som hovedkonklusjonen er at det i stor grad er en tydelig sammenheng mellom Politihøgskolens intensjon og studentens erfaringer».

Heile rapporten kan du lese i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |