Hopp til innhold

Teknologi i undervisningen og betydning for læringsprossesser

Prosjektoppgavens forside
FORSIDEN: av Nordslettens prosjektoppgave
Christine Nordsletten (PHS) er interessert i teknologistøttet læring, og ønsket å få dypere innsikt i hvilke faktorer som kan ha betydning for læringsprosessene og måten studentene går frem på i sitt studiearbeid.

Seks studenter er intervjuet etter å ha deltatt i et konkret undervisningsopplegg hvor teknologi er anvendt.

Funn viser at teknologien kan støtte studentene i læringsprosessene dersom den bidrar til læringsaktiviteter som aktiviserer, engasjerer, motiverer og oppfattes som relevant for eksamen. Aktivitetene bør verken være for lette eller for vanskelige og kan med fordel knyttes til studentenes egne erfaringer. Teknologien i seg selv synes å være underordnet. Det er de læringsaktiviteter den bidrar til og hvordan disse oppfattes, som er av betydning. Funn viser videre at informantene har svært ulike oppfatninger om teknologiens betydning for læringsprosessene. De gjør vidt forskjellige vurderinger av læringsaktivitetenes (eksamens)relevans og nivå. Den enkeltes subjektive oppfatning har stor betydning for motivasjon og grad av mental energi og tidsbruk, og det er tydelig sammenheng mellom egeninnsats og læringsresultat. De som jobbet aktivt opplevde økende (helhets)forståelse og mestring, og ble motivert til videre innsats. De som ikke la ned slik innsats uttrykte frustrasjon, og valgte i større grad bort læringsaktivitetene fordi de ikke vurdert dem som hensiktsmessige. Informantenes prioriteringer og valg ble primært begrunnet ut fra forhold ved den pedagogiske tilretteleggingen, og ikke forhold hos dem selv. Imidlertid viser funnene at det nettopp er forhold hos den enkelte, i form av innsats og mobilisering av mental energi, som synes å ha størst betydning for utvikling av forståelse og mestring.

Les prosjektoppgaven i fulltekst i PIA

Publisert: - Sist oppdatert: |