Hopp til innhold

Teknologinøytralitet og datakriminalitet

Bilde av forfatteren
FORFATTER: Jul Fredrik Kaltenborn
Jul Fredrik Kaltenborn (PHS) har skrevet artikkelen «Teknologinøytralitet og datakriminalitet – særlig om klassifiseringen av begrepet datasystem» i Tidsskrift for strafferett.

Forfatterens sammendrag:
Hvis man leser norske forarbeider, kan det synes som teknologinøytral regulering er løsningen på utfordringene teknologiutviklingen fører med seg. Det er imidlertid uklart hvilke føringer teknologinøytralitet egentlig legger for regelutformingen.

Uttrykket «datasystem» synes iallfall å være teknologinøytralt i den forstand at det likestiller databaserte teknologier. En slik presisering av et teknologinøytralt uttrykk kan gi et bidrag til å diskutere prinsipielle spørsmål knyttet til regulering av teknologi, f.eks. bestemmelsenes forhold til legalitetsprinsippet.

Det er vanskelig å gi noe generelt svar på om teknologinøytrale bestemmelser alltid vil være forenlige med legalitetsprinsippet. Vurderingen må uansett gjøres konkret. Ordlyd som har et abstraksjonsnivå på linje med «datasystem», vil gjerne være mindre problematiske enn bestemmelser som gir rene blankofullmakter til rettsanvenderen.

Les hele artikkelen i Idunn. Har du ikke tilgang?

Publisert: - Sist oppdatert: |