Hopp til innhold

Master om etterforskningsledelse

DAG MØRK SVEAAS: under muntlig fremlegging av masteroppgaven
Dag Mørk Sveaas sin masteroppgave «Etterforskningsledelse: Perspektiver på bevissthet, metodikk og samhandling» er nå tilgjengelig på nett.

Forfatterens sammendrag:
Ifølge statistisk sentralbyrå ble det i 2017 anmeldt over 300.000 forhold til politiet i Norge. Påtalefaglige og politifaglige etterforskningsledere er nøkkelpersoner i arbeidet med etterforskning. Faglitteratur og erfaring tilsier at kvalitet og objektivitet kan være personavhengig og mangle systematisk kvalitetssikrede arbeidsprosesser. Dette kan føre til feilvurderinger underveis i straffesaksarbeid og i verste fall justisfeil.

Avhandlingens hensikt er å identifisere og belyse forhold som har betydning for operasjonalisering av begrepene kvalitet og objektivitet i etterforskning. Ønsket er at oppgaven kan gi kunnskap som har betydning for samhandling mellom påtalefaglig og politifaglige etterforskningsledelse, samt forståelse for hva som ligger til grunn for deres vurderinger og beslutninger i etterforskning.

Avhandlingen bygger på aktuell faglitteratur og studier om etterforskning, beslutningstaking, ledelse og kvalitetsarbeid, samt styringsdokument som belyser både justisfeil og suksesskriterier i vellykket etterforskning. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant 18 politifaglige og påtalefaglige etterforskningsledere med lang erfaring som etterforskningsleder. Analyse er gjennomført med systematisk tekstkondensering, og resultatene blir presentert i form av tre hovedkategorier: primæroppgaver, reduksjon av feil og testing av hypoteser.

Systemarbeid ser ut til å være et sentralt tema relatert til god kvalitet i etterforskning. Videre forskning på forhold som kan ha betydning for kvalitet i etterforskningen bør sannsynligvis dreies mer mot et system og modeller om hvordan samhandling skal sikre objektivitet i beslutningsprosesser.

Les hele oppgaven i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |