Hopp til innhold

Ny masteroppgave i erfaringsbasert etterforskning

Bilde av forfatteren
FORFATTER: Hilde Mari Musum (i midten), med sensorene Marianne Sætre og Morten Holmboe. (Foto: privat).
Hilde Mari Musum har fullført en erfaringsbasert master i etterforskning med masteroppgaven «Hvordan ivaretas objektivitetskravet og uskyldspresumsjonen under etterforskning av festrelaterte voldtektsaker?»

Forfatterens sammendrag:
Denne masteroppgaven reiser spørsmål om hvordan strafferettspleiens sentrale rettssikkerhetsprinsipper, objektivitetskravet og uskyldspresumsjonen håndteres under etterforskning av festrelaterte voldtektssaker.

Forskningen i prosjektet retter seg mot hvordan etterforskerne og etterforskningslederne selv oppfatter hvordan de etterlever objektivitetskravet og uskyldspresumsjonen under etterforskningen. For å utforske forskningsspørsmålet gjennomførte jeg intervju av tre etterforskningsledere og seks etterforskere i Trøndelag politidistrikt.

Jeg hadde på forhånd definert tre faktorer som tidligere forskning og teori har identifisert som mulige påvirkningsfaktorer for hvordan objektivitetskravet og uskyldspresumsjonen etterleves. Faktorene er; 1) om økt oppmerksomhet påvirker etterforskerne og etterforskningen, 2) om det eksisterer stereotypiske oppfatninger i politiet knyttet til festrelaterte voldtekter, 3) på hvilken måte politiets etterforskere søker å ivareta uskyldspresumsjonen under etterforskningen av denne sakstypen.

Informantene ble bedt om å dele sine erfaringer og refleksjoner knyttet til disse faktorene og på hvilken måte de evt. påvirker etterforskningen. I tilknytning til intervjuet besvarte informantene en casestudie med to fiktive hendelser.

Les hele masteroppgaven i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |