Hopp til innhold

Oddbjørg Edvardsens avhandling tilgjengelig i PIA

Bilde av Oddbjørg Edvardsen
DISPUTAS: Oddbjørg Edvardsen.
Nå kan du lese Oddbjørg Edvardsens avhandling «Politipatruljens møte med barn som lever med vold i hjemmet: En fenomenologisk studie av politipatruljens praksis» i PIA. Fysisk eks. blir tilgjengelig fra biblioteket ila de neste ukene.

Forfatterens sammendrag:
Studien er en fenomenologisk undersøkelse av politipatruljens møter med barn i oppdrag der det er mistanke om vold i hjemmet. 15 erfarne politibetjenter fra tre ulike byer i Norge, hvor alle har praksis fra patrulje, er intervjuet om sine møter med barna. Intervjuene skjedde i perioden vår 2013–vår 2015. Spørsmålene som datamaterialet søker svar på, er hva politibetjentene erfarer at god hjelp til voldsutsatte barn kan være, men også hvilke utfordringer og problemer som oppstår i patruljens møte med barna.

Avhandlingen legger til grunn et praktisk kunnskapsteoretisk perspektiv, slik dette undervises i ved Senter for praktisk kunnskap, Nord universitet. Avhandlingen vil vise hvilken rolle og betydning politipatruljen er gitt av våre myndigheter i å avdekke, stanse og forebygge vold mot barn, i lys av lovverket, konvensjoner og retningslinjer som styrer politiets arbeid. Politipatruljens praksis i møte med barna belyses ut fra et humanistisk og samfunnsvitenskapelig ståsted. Datamaterialet vil synliggjøre hvordan mellommenneskelige og relasjonelle omstendigheter som oppstår imellom politibetjentene, barnet og familien når politiet kommer hjem til barnet, påvirker politibetjentenes forutsetninger for å handle. Samtidig vil de påvirkninger som skjer gjennom kontekstuelle og strukturelle forhold i disse møtene, løftes frem i analysen. Dette handler om spørsmål knyttet til politiets kultur og kunnskapsgrunnlag, om organisering, ledelse, og om samhandling med deler av det øvrige hjelpeapparatet, og hvordan disse forhold påvirker og utfordrer politipatruljens oppdragsløsning med voldsutsatte barn.

Et sentralt spørsmål som stilles i avhandlingen, er hvor vidt det strafferettslige perspektivet som er så sentralt i myndighetenes retningslinjer for politiets arbeid, bidrar til at barn beskyttes mot vold og overgrep. Et annet viktig spørsmål vil omhandle politibetjentenes skjønnsbruk, og om oppgavene de skal gjøre i slike oppdrag, egner seg på et generalistnivå. Herunder vil politipatruljens praksis, rolle og mandat løftes ytterligere frem, ut fra barns rettigheter og behov for beskyttelse og omsorg, slik disse artikuleres i barnekonvensjonen.

Les den opprinnelige omtalen av Edvardsens avhandling.

Les selve avhandlingen i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |