Hopp til innhold

Masteroppgave om strategisk toppledelse i politiet

Bilde av forfatterne
UTEKSAMINERT: Johannes Sjo Steinsvåg og Lena Roheim Tomren etter muntlig presentasjon av oppgaven.
Johannes Sjo Steinsvåg og Lena Roheim Tomren har fullført sin mastergrad i Politivitenskap med oppgaven «Strategisk toppledelse i politiet: En studie av beslutningsprosesser i politimesterens ledergruppe».

Steinsvåg og Tomren har skrevet sin masteroppgave om beslutningsprosesser til toppledelsen i et politidistrikt, etter implementeringen av Nærpolitireformen. Oppgavens problemstilling er: «Hva påvirker beslutningsprosessene i ledermøtene til politimesterens ledergruppe, og hvilke konsekvenser medfører påvirkningen?».

Forfatterne har vært til stede og observert alle ledermøtene til politimesterens ledergruppe høsten 2018, og har funnet særlig tre faktorer som påvirker ledergruppas beslutningsprosesser; lederskap, kunnskapsgrunnlag og handlingsrom. De tre faktorene ser ut til å påvirke og forsterke hverandre.

Mangelfullt lederskap i ledermøtene
Mangel på møteledelse gjør formål med ledergruppa og formålet med saker lite tydelig. Mangel på strategisk ledelse ser ut til å påvirke den helhetlige tenkingen i gruppa. Dette hindrer ledergruppa i å få oversikt over potensielle synergier som kan skapes ved å se hele organisasjonen som en helhet.

Lite optimalt kunnskapsgrunnlag i beslutningsprosessene
Lite fokus på hvem som leverer kunnskapsgrunnlag til ledergruppa, og lite utnyttelse av totalkompetansen gruppen selv besitter, gir lite optimalt kunnskapsgrunnlag for strategiske beslutningsprosesser. Kunnskapsgrunnlaget i beslutningsprosesser svekkes av politikk og forsøk på skjult maktbruk. Siden kunnskapsgrunnlaget blir forringet, vil også sannsynligheten for å foreta best mulige beslutninger bli lavere.

Lite handlingsrom i beslutningsprosesser
De sakene som får oppmerksomhet er de som kommer på agendaen i ledermøtene. Fokuset rettes mot den økonomiske situasjonen og Politidirektoratets krav om mål- og resultatoppnåelse. Det kan se ut som fravær av beslutninger om budsjettsituasjonen styrker enhetsledernes handlingsrom midlertidig, da dette ikke ansvarliggjør dem på samme måte som etter at beslutninger er fattet i ledergruppa. Dette er en midlertidig gevinst, da Politidirektoratet krever at politidistriktet må dekke underskuddet som oppstår ved fortsatt fokus på kvalitet fremfor effektivitet.

Detaljstyring fra myndighetene svekker ledergruppas mulighet til å gjennomføre selvstendige beslutningsprosesser uten å komme i konflikt med politiske føringer og krevende mål- og resultatkrav.

Les hele masteroppgaven i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |