Hopp til innhold

Ny master om kriminalitetsindikatorer som prioriteringsverktøy

Illustrasjonsbilde
KRIMINALITETSINDIKATORER: kan de brukes i forebyggende arbeid?
Jan Gunnar Alstad Lillebo har fullført sin master i Politivitenskap med oppgaven «Målrettet kunnskapsstyring med kriminalitetsindikatorer som prioriteringsverktøy: En kvalitativ metasyntese».

Lillebo innhenter og undersøker publisert forskning og beskriver kriminalitetsindikatorer som kan øke risikoen for at noen vil begynne, eller videreføre, en kriminell karriere. I tillegg diskuterer han i hvilken grad indikatorene kan benyttes av politiet som et prioriteringsverktøy for mer målrettet kriminalitetsforebyggende arbeid. 

Metode
Metode som benyttes er kvalitativ metasyntese. Gjennomføring av masterbesvarelsen omfattet systematiske litteratursøk i flere nasjonale og internasjonale databaser. Aktuelle forskningsstudier ble identifisert ved bruk av en rekke inklusjons- og eksklusjonskriterier, samt kunstig intelligens. Etter en kritisk vurdering av studiene, ble 17 inkludert i syntesen.

Kriminalitetsindikatorer til nytte
Funnene viser hvordan en akkumulering av statiske og dynamiske forhold ved enkeltpersoner, som for eksempel lav sosioøkonomisk status, kriminell omgangskrets, rusproblemer og lav selvkontroll, øker risikoen for å starte en kriminell karriere, samt risikoen for vedvarende kriminell aktivitet. 

Selvoppfyllende profeti?
Syntesen avdekket også potensielle utfordringer ved bruk av indikatorer som stigmatisering og selvoppfyllende profetier. Dette ved at forventninger til en person med bakgrunn i kriminalitetsindikatorer medvirker til at personen endrer seg i retning av forventningene.

Kunnskapsstyrt forebygging
En identifisering og en vurdering av potensielle kriminelle gjengangere, basert på en akkumulering av kriminalitetsindikatorer, vil være en kunnskapsstyrt tilnærming til målutvelgelse og prioritering av forebyggende satsningsområde. Ytterligere vil en slik risikovurdering danne et godt beslutningsgrunnlag for beslutningstakere. Målrettet forebyggende innsats mot gjentatte lovbrytere kan være en av de mest effektive måtene å bruke politiets ressurser på, men mer politirettet forskning med formål om praktisk bruk er nødvendig.

Les hele masteroppgaven i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |