Hopp til innhold

Nyttige lenker

På denne siden har vi samlet lenker til nettressurser som kan være nyttige for våre brukere.

Jus | Kriminologi | Offentlig informasjon | Oppslagsverk | Politidistrikter | Politienheter | Politifag/kriminalitet | Politiforeninger | Samfunnsfag | Utenlandske politienheter

 

Jus

Domstolene i Norge Oversikt over Høyesterett, Lagmannsretter og By/herredsretter, samt statistikk
Europalov.no Formålet er å gjøre informasjon om EØS- og Schengen-relevante rettsakter i prosess lettere tilgjengelig.
JUS Juristenes informasjonssenters pekerbibliotek. Inneholder pekere til norske og internasjonale rettskilder
Lovdata

Ajourførte lover i fulltekst. Studenter og ansatte ved PHS kan få gratis tilgang til den fullstendige utgaven av Lovdata Online ved å registrere seg

Paragrafen Juss på nettet. Inneholder artikler i fulltekst, juridiske pekere og oversikt over advokater
Riksadvokaten På denne nettsiden ligger det informasjon om Riksadvokatembetet og statsadvokatembetene. Riksadvokatens rundskriv, publikasjoner, rapporter og enkelte avgjørelser vil være blant stoffet som publiseres på nettsiden. Det er også linker til andre aktører i justissektoren i Norge og til de nordiske riksadvokatembetene

 

Kriminologi
The American Society of Criminology Internasjonal forening som arbeider for å fremme kriminologiske studier, forskning og utdanning. Websiden inneholder bl.a. informasjon om konferanser, og abstract til tidsskriftet Criminology fra 1980
Kriminalpolitikk
(UiO)

Et nettforum for forskningsformidling og debatt om kriminalpolitikk. Kriminalpolitikk skal bidra til en mer kunnskapsbasert og mindre hendelsesstyrt kriminalpolitisk debatt.

Scandinavian Research Council for Criminology

Rådet skal fremme kriminologisk forskning i Norden. Har også oversikt over pågående og avsluttede forskningsprosjekter, seminarer og møter, og publikasjoner utgitt av rådet

 

Offentlig informasjon inkl. statistikk
Norge.no Samleside for offentlig informasjon og offentlige tjenester

Regjeringen.no

Regjeringens nettsider. Inneholder meldinger til Stortinget, NOUer m.m.

Statistisk sentralbyrå

Startsiden til SSB

 

Oppslagsverk

Bokmåls- og nynorskordboka Driftes av Språkrådet og Universitetet i Oslo.
Merriam-Webster Online Amerikansk engelsk-til-engelsk ordbok, med lydfiler for uttale. 
Ordnett Ordbøker for norsk, engelsk, tysk, fransk, italiensk og spansk. Betalingsbasert, tilgang via PHS' nettverk. 
Store norske leksikon

Oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Politiblogger

Politikvinne

I bloggen deles politikvinners betraktninger med deg, som de gjør seg om alt i fra store hendelser i det offentlige rom, til hverdagslige hendelser i sine private liv. Politibakgrunnen vil være utgangspunktet for de temaene de velger å skrive om.

   

 

Politidistrikter

Oversikt over de ulike politidistriktene på politi.no.
Sysselmannen på Svalbard er politimester og regjeringens øverste representant på øygruppen Svalbard.

 

Politienheter

Justis- og politidepartementet Informasjon om departementet, pekere til publikasjoner i fulltekst, regelverk m.m.
Kriminalpolitisentralen Inneholder aktuell statistikk, årsberetning fra Kripos, artikler i fulltekst m.m.
Politidirektoratet Informasjon om Politidirektoratet.
Politiets fellestjenester Informasjon om PFT, mail til PFT, ledige stillinger m.m.
Politiets sikkerhetstjeneste Informasjon om PST sin virksomhet
Spesialenheten for politisaker Informasjon om Spesialenheten sin virksomhet. Politiet har i kraft av sine oppgaver en rekke maktmidler. Uten tilstrekkelig kontroll med bruken av disse, vil retten til bruk av makt kunne bli en trussel mot rettssikkerhet og demokrati
Økokrim Informasjon om Økokrims virksomhet, temasider om økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet og IT-kriminalitet
Utrykningspolitiet Informasjon om Utrykningspolitiet sin virksomhet.

 

Politifag/kriminalitet
BRÅ(Brottsförebyggande rådet) Myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete (Sverige).
CEPOL - Research and science publications Meget innholdsrik oversikt over ulike publikasjoner fra CEPOL (European Police College) i fulltekst som kan lastes ned fra nettet
Center for Problem-Oriented Policing POP: problemorientert politiarbeid. Internasjonal hjemmeside med informasjon om metoder for å møte ulike typer kriminalitet. Innholdet er fremstilt av polititjenestemenn som jobber i feltet og forskere ved amerikanske universitet
Det kriminalpræventive råd (DKR)

DKR's rolle er å samle trådene og skabe overblik på det kriminalpræventive område. Vi bearbejder og formidler viden og løsninger fra forskning, politik og praksis (Danmark)

DNA-analyser

Temaside om DNA-analyser fra Bioteknologinemnda

Europol Europol is the European Law Enforcement Organisation which aims at improving the effectiveness and co-operation of the competent authorities in the Member States in preventing and combating terrorism, unlawful drug trafficking and other serious forms of international organised crime
Global Initiative The Global Initiative Against Transnational Organized Crime has been conceptualized as a time limited initiative to try and regenerate the debate around organized crime. Publications and reports on worldwide organized crime.
HEUNI : The European Institute for Crime Prevention and Control HEUNI er den europeiske delen av nettverket av institusjoner som arbeider innen United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme. Siden inneholder informasjon om ulike prosjekter, samt noen publikasjoner i fulltekst

Home Office: publications:

Meget innholdsrik oversikt over ulike typer publikasjoner i fulltekst som kan lastes ned fra nettet
Innocence project The Innocence Project is a non-profit legal clinic and criminal justice resource center. We work to exonerate the wrongfully convicted through postconviction DNA testing; and develop and implement reforms to prevent wrongful convictions. This Project only handles cases where postconviction DNA testing can yield conclusive proof of innocence
International Center for the Prevention of Crime Informasjon om internasjonalt kriminalitetsforebyggende arbeid, pekere til andre organisasjoner som jobber innen samme fagområde, dokumenter i fulltekst. ICP utgir tidsskriftet International Observer som finnes i fulltekst på denne siden
KRUS: Kriminalomsorgens utdanningssenters Informasjon om KRUS's virksomhet, oversikt over publikasjoner de gir ut, informasjon om Fengselsskolen m.m.
KRÅD: Det kriminalitetsforebyggende råd Informasjon om KRÅDs virksomhet
Nasjonalt ID-senter Nasjonalt ID-senter er et ekspertorgan underlagt Politidirektoratet (POD) og arbeider med identitet og dokumenter innen utlendingsfeltet.
NCJRS: National Criminal Justice Reference Service Politi- og kriminalitetsforskning. Siden gir tilgang til søking i dokumenter i fulltekst, og søking i NCJRSs referansedatabase
Publikasjoner fra Politidirektoratet Rapporter, handlingsplaner og veiledninger fra Politidirektoratet.
Radikalisering.no Nettside fra Justis- og politidirektoratet som gir hjelp, råd og kunnskap om radikalisering og voldelig ekstremisme
SaLTo SaLTo er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt. Målsettingen med SaLTo er å forebygge barne- og ungdomskriminalitet. På denne siden finner du nyheter, publikasjoner, oversikt over SaLTo-koordinatorer m.m.
United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention Informasjon om kriminalitetsforebyggende arbeid innen rusproblematikk, korrupsjon, terrorisme, organisert kriminalitet m.m.
U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs

Publikasjoner i fulltekst. Inndelt i hovedemnene: rettssystemet, kriminalitetsbekjempelse, og ofre for kriminalitet

Wikiprevent

Kompetansedelingsplattformen til PKF (Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum). Her er det mye nyttig informasjon. Wikiprevent er et åpent medium der kun informasjon som ikke er taushetsbelagt legges ut. Mangler det noe her, kan du bidra til å dele kunnskap oppfordrer PKF.

 

Politiforeninger
IPA Norge Politiets fellesforbund
Norges politiidrettsforbund
Utrykningspersonellets fellesutvalg
Oslo politiforening

 

Samfunnsfag
All about forensics psychology Informasjonside om rettspsykologi. Oversikt over definisjoner, teori, praksis, debatter, og mye annet.
Amoeba Web:
Psychology on the Web!
Psykologiressurser på internett
Chr. Michelsens Institute Menneskerettigheter.
Informasjon om instituttet, nyheter, aktuell forskning og publikasjoner

Dixi: landsforeningen for voldtatte

Uavhengig organisasjon som arbeider for å hjelpe voldtektsofre og deres pårørende. Siden inneholder originale artikler og pekere til aktuelle artikler om seksuelle overgrep

Folkehelseinstituttet: rettstoksikologi På disse sidene finner du stoff om analyse- og fortolkning av biologiske prøver samt forskning på områdene: rusmiddelvirkninger, mekanismer for avhengighet, rus og trafikk, rus og psykisk helse
Folkehelseinstituttet: rusmiddelforskning Rusmidler, doping og avhengighet
Forbundet Mot Rusgift

Oversikt over rusgiftpolitiske organisasjoner, behandlings- og hjelpetiltak, offentlige rusgiftinformatører m.m.

forebygging.no

En kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid

Helsedirektoratet

Fakta om rusmidler, oversikt over publikasjoner, alkoholloven m.m.

Konfliktråd Informasjon om hvordan konfliktrådene arbeider
kriser.no Senter for krisepsykologi er ansvarlig for siden. Inneholder mye nyttig stoff i forhold til krise - for eksempel rutiner for oppfølging ved ulike katastrofer og kriser
Likestillings- og diskrimineringsombudet Ombudet skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, språk, religion, seksuell orientering og alder.
Narkotika-databasen
Danmark
Informasjon i fulltekst om narkotikasituasjonen i Danmark
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Dataarkivet inneholder data som beskriver samfunnet på ulike nivåer: regionale data, individdata og data om det politiske systemet
SIFER Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettpsykiatri. Utgir en rekke publikasjoner årlig innenfor disse fagområdene
   

 

Utenlandske politienheter
Central Intelligence Agency (CIA) City of New York Police Department (NYPD)
Dansk politi Federal Bureau of Investigation (FBI)
Finsk politi Interpol
Islandsk politi Metropolitan Police (England)
New York State Police Politiet på Færøyene
Svensk politi United States Secret Service
Sist oppdatert: |