Hopp til innhold

PIA

PIA er Politihøgskolens digitale arkiv for faglege og vitskapelege arbeid skrive av studentar og tilsette hjå Politihøgskolen.

Søk i PIA

Arkivet inneheld bacheloroppgåver (som fekk karakteren A), masteroppgåver, vitskapelege artiklar, forskingsrapportar m.m.

Publikasjonar som arkiverast/publiserast i PIA er regulert av Lov om opphavsrett til åndsverk. Opphavsmannen beheld opphavsretten til materiale i PIA, men gjev brukerane løyve til å sitere frå verket, samt vidareformidle det til andre, i samsvar med åndsverklovas reglar. Det er ein føresetnad at namn på utgjevar og opphavsmann vert angitt. Kommersiell bruk av verket er ikkje tillate utan skriftleg avtale med opphavsmann.

Les meir om Publisering i PIA

I PIA publiserast forskingsarbeid og andre publikasjonar frå tilsette og masterstudentar og samstundes er dokumenta sikra betre bevaring for ettertida.

Publisere i tidsskrift?

Sjå vår oversikt over aktuelle tidsskrift for publisering av politiforskning.

Sist oppdatert: |