Hopp til innhold

Fritak og tilrettelegging

Du kan søke om fritak for eksamen eller prøve og kan dokumentere at du har har bestått tilsvarende eksamen/prøve ved samme eller annen høgskole/universitet.

Fritak og godskriving

Beståtte prøver eller kurs i regi av frivillige organisasjoner eller liknende vil ikke bli vurdert.

Det kan  innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen/prøve på tilsvarende nivå. Søknad om fritak blir vurdert av lærer og aktuell studieleder.

I en profesjonsutdanning vil fritak sjelden bli innvilget da innholdet må være faglig likt innholdet i forhold til politiutdanningen. Politihøgskolen er derfor svært restriktive med å innvilge fritak.

Det vil heller ikke bli innvilget fritak for emner som er en integrert del av en større eksamen.

Søknaden sendes  innen fastsatt frist. Fritak for eksamen skal framgå av karakterutskrift.

Søknad om fritak fra emne eller arbeidskrav (bokmål) (PDF)
Søknad om fritak fra emne eller arbeidskrav (nynorsk) (PDF)

Tilrettelegging av eksamen

Studenter som av medisinske eller andre alvorlige årsaker har behov for tilrettelegging av eksamen eller alternativ vurderingsform i forbindelse med eksamen, bør søke om dette innen fastsatte frister. Det vil bli gitt en skjønnsmessig, individuell vurdering.

Behov for tilrettelegging må dokumenteres med legeerklæring eller erklæring fra andre sakkyndige. Erklæringen må inneholde en nærmere begrunnelse for tilrettelegging eller alternativ vurderingsform i eksamenssituasjonen.

Søknad om tilrettelegging av vurdering (bokmål) (PDF)
Søknad om tilrettelegging av vurdering (nynorsk) (PDF)

Søknaden skannes og sendes som vedlegg i epost til

Alternativ vurdering i FYS

Når det gjelder alternativ vurdering i FYS vises det til Utfyllende regler til forskrift om eksamen og studier ved Politihøgskolen, § 4-8. For en nærmere presisering av dokumetasjonskravet gjelder:

En spesialist i denne sammenheng er alltid en lege med spesialisering i idrettsmedisin eller en annen spesialisering som er relevant for skaden eller sykdommen.  Annen spesialisering kan være spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering, ortopedi, nevrologi, indremedisin, onkologi osv.  

Dersom dokumentasjon fra fastlege skal vurderes, må denne være meget utførlig og detaljert både mht diagnose og tidsvurdering for å bli frisk/kunne starte trening.

Dersom det oppstår en akutt skade i løpet av de siste 14 dager før første dag av eksamensperioden kan dette dokumenteres med legeattest og gjelde som gyldig fravær (sykdom) til eksamen.

Fra og med studieåret 2016/17 har alternativ vurdering i FYS karakterskalaen A-F, og det vil ikke lenger fremkomme spesielt på vitnemålet at det har vært alternativ vurdering i FYS.

Søknad om alternativ vurderingsform (bokmål) (PDF)
Søknad om alternativ vurderingsform (nynorsk) (PDF)

Sist oppdatert: |