Hopp til innhold

Klage på sensur

Les punktene under nøye før du starter arbeidet med klagen.
 • Rett til å klage på karakterfastsettingen er hjemlet i lov om Universiteter og høgskoler § 5-3, samt i Forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen § 5-3

 • Før du klager på karakterfastsettingen bør du ha lest sensorveiledningen som eksamensbesvarelsene er vurdert i forhold til. Denne gjøres tilgjengelig for studentene på Canvas etter at eksamensresultatet er kunngjort

 • Du bør også ha bedt om begrunnelse for karakterfastsettingen før du vurderer å klage på karakteren

 • Ved skriftlig eksamen skal klage fremsettes skriftlig på fastsatt skjema og sendes til korrekt adresse, enten på epost eller i post.
 • Det er innført felles klagefrist. Alle klager på karakterfastsetting knyttet til hver enkelt eksamen sendes samlet til klagesensur. Det betyr følgende:
  Felles klagefrist settes fem uker etter at sensur er kunngjort. I disse fem ukene ligger en uke til å be om begrunnelse og en uke for sensorene til å gi begrunnelse fra sensuren er kunngjort.
  Studentene kan sende klage på karakterfastsettelsen til Politihøgskolen fortløpende, men klagene sendes samlet til klagesensorene når felles klagefrist er utløpt.
 • Det er ikke mulig å klage på karakterfastsettingen ved muntlig eksamen eller ved bedømmelse av praktiske ferdigheter, da prestasjonene ved disse eksamenene ikke lar seg etterprøve

 • Klage på karakter ved skriftlige eksamener behandles slik: Besvarelsen sendes to nye sensorer hvorav minst en ekstern sensor. Sensorene skal innen tre uker fastsette ny karakter på besvarelsen. Sensorene får ingen opplysninger om hvem som har klaget, kun kandidatnummer. De får heller ingen opplysninger om opprinnelig sensur.

 • Ny sensur kan fastsettes til å være den samme, bedre eller dårligere enn opprinnelig karakter. Karakter fastsatt ved klagesensur er alltid gjeldende karakter, og kan ikke påklages videre , jf. Lov om Universiteter og høgskoler § 5-3 (6)        

Klage på karakterfastsetting

Klage på karakterfastsettingen fremsettes på fastsatt skjema. Alle felt må være utfyllt. Uten disse opplysningene vil ikke klagen bli behandlet.

Søknad: Klage om ny sensurering (bokmål) (PDF)
Søknad: Klage om ny sensurering (nynorsk) (PDF)

Viktige formalia

 • Klagen skal være datert og underskrevet. Uten underskrift blir klagen ikke behandlet, og anses som ikke levert.
 • Klagen skal enten sendes som skannet vedlegg til e-post eller som vanlig post.

Klage på karakterfastsettingen sendes til: 

 Skjemaet "Klage - ønske om ny sensurering" skal være et vedlegg til eposten.

Dersom du ønsker å bruke vanlig postgang, skjema sendt i konvolutt, er dette adressen:

Politihøgskolen
Postboks 2109 Vika
0125 Oslo    

Skjema skal ikke leveres studiekontoret eller legges i studiekontorets postkasse  

Det er viktig at brev med klage på karakterfastsettingen ikke sendes til andre adresser enn de som er angitt her. Det er forskjell på hvordan krav om begrunnelse og klage skal sendes inn. 

Sist oppdatert: |