Hopp til innhold

Begrunnelse på sensur

Hvordan be om begrunnelse for karakterfastsettingen? Les informasjonen nøye før du starter arbeidet med begrunnelsen.
  • Mulighet for å be om begrunnelse for karakterfastsettingen er hjemlet i lov om Universiteter og høyskoler § 5-3, samt i Forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen § 5-3
  • Før du ber om begrunnelse bør du ha lest sensorveiledningen som eksamensbesvarelsene er vurdert i forhold til. Denne gjøres tilgjengelig for studentene på Canvas etter at eksamensresultatet er kunngjort. Etter at du har lest sensorveiledningen, bør du vurdere om du har behov for en ytterligere begrunnelse for karakterfastsettingen av din besvarelse.  

  • Ved skriftlig eksamen skal krav om begrunnelse fremsettes skriftlig på fastsatt skjema  og sendes til korrekt adresse. Krav om begrunnelse fremsettes så snart som mulig etter at karakteren er kunngjort på studentweb og senest innen 1 uke etter kunngjøringsdato. 

  • Begrunnelse for karakterfastsettingen ved muntlig eksamen eller ved bedømmelse av praktiske ferdigheter. Krav om begrunnelse må fremsettes muntlig direkte til sensor umiddelbart etter at karakter er kunngjort for studenten.

  • Du skal under normale omstendigheter kunne forvente å få svar på kravet om begrunnelse ved skriftlige eksamener i løpet av 1 uke. Sensor avgjør om begrunnelsen skal gis muntlig eller skriftlig. Det betyr at du må være tilgjengelig på det telefonnummer du oppgir i skjemaet.

Dersom du har hatt skriftlig eksamen i Inspera og sensor velger å gi deg skriftlig begrunnelse, vil du finne den også i Inspera.

Anmodning om begrunnelse for karaktersetting (bokmål) (PDF)

Hvor skal jeg sende krav om begrunnelse?

Utfylt skjema om anmodning om begrunnelse for karaktersetting sendes til sensor som vedlegg i en e-post. Liste med oversikt over kandidatnummer og sensorer legges ut på Canvas/ Studieinformasjon når sensuren er kunngjort.

Sist oppdatert: |