Hopp til innhold

Om ulykke og skade ved Politihøgskolen

Studenter ved Politihøgskolen har i utgangspunktet yrkesskadedekning etter Folketrygdloven.

Studenter ved Politihøgskolen har i utgangspunktet yrkesskadedekning etter folketrygdloven, jf. § 13-10. Dette innebærer at studenter har de samme rettigheter som arbeidstakere i forhold til yrkesskadedekning, dersom lovens vilkår er oppfylt.

Bachelorstudenter i 1. og 3. studieår må henvende seg til lokal studieadministrasjon og vil få utlevert skjemaet «Yrkesskade - GP 2009». Skjemaet skal fylles ut og leveres tilbake til lokal studentekspedisjon, samt en «Rapport om uønsket hendelse» for å dokumentere hendelsesforløpet. Lokal studentekspedisjon fyller i tillegg ut «Folketrygdens blankett NAV 13-10.01» og eventuelt «Folketrygdens blankett NAV 13-00.08, tannerklæring ved yrkesskade». Studieseksjonen melder saken videre til NAV.

Hovedregelen for bachelorstudenter i 2. studieår er at opplæringsenheten er å anse som arbeidsstedet og ansvarlig for å rapportere videre om skaden. Lov om yrkesskadeforsikring kan (i tillegg til bestemmelsene i folketrygdloven) komme til anvendelse for B2 studenter betinget av at skaden er påført i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Unntaket er når en student i 2. studieår befinner seg i en setting som kun er rettet mot studentene (og ikke mot øvrig ansatt i politidistriktet), for eksempel i en undervisningssituasjon som leir, utrykningskjøring og lignende. Disse vil følge samme rutine som for studenter i B1 og B3.

EVU-studenter er å regne som ansatt i etaten og skal forholde seg til HR-avdeling hvor de er ansatt.

NAV avgjør om en skade godkjennes som yrkesskade i henhold til folketrygdloven. Ved godkjenning, vil de refundere utgifter studenten har hatt grunnet sin skade -  se NAV sine sider om yrkesskadeforsikring og søknadsprosess.

Politihøgskolen vil være ansvarlig for skade på vanlig erstatningsrettslig grunnlag. Dette innebærer at Politihøgskolen vil være erstatningsansvarlig for skader som er oppstått grunnet feil ved tekniske apparater og lignende.

Studenter ved Politihøgskolen er, på lik linje med andre studenter, ikke fullt forsikringsdekket, og bør vurdere å tegne en privat forsikring gjennom for eksempel en fagforening.

Studentsamskipnadene tilbyr studentene ved Politihøgskolen økonomisk støtte i forbindelsene med helseutgifter ut fra hvilken studentsamskipnad studenten tilhører. 

Studentsamskipnaden for studenter i Oslo
Studentsamskipnaden for studenter i Stavern
Studentsamskipanden for studenter i Bodø

Sist oppdatert: |