Hopp til innhold

Om ulykke og skade ved Politihøgskolen

Studenter ved Politihøgskolen har i utgangspunktet yrkesskadedekning etter Folketrygdloven.

Som student ved Politihøgskolen har du i utgangspunktet yrkesskadedekning etter folketrygdloven, jf. § 13-10. Dette innebærer at du har de samme rettigheter som arbeidstakere i forhold til yrkesskadedekning, dersom lovens vilkår er oppfylt.

Er du skadet bachelorstudent i første studieår (B1) eller tredje studieår (B3), eller masterstudent?

NAV avgjør om en skade godkjennes som yrkesskade i henhold til folketrygdloven, men studieavdelingen bør opplyse saken så godt som mulig, og vi ber deg om å følge opp dette:

  • Henvend deg til lokalt studiekontor og du vil få utlevert skjemaet «Yrkesskade - GP 2009». Du skal fylle ut skjemaet.
  • Be fagansatte som var tilstede da skaden oppsto om å fylle ut en melding via Synergi Life (erstatter RUH-skjema) for å dokumentere hendelsesforløpet.
  • Hvis du har skadet tennene, skal du og tannlegen fylle ut «Folketrygdens blankett NAV 13-00.08, tannerklæring ved yrkesskade».
  • Be om dokumentasjon på skaden fra helsepersonellet du er i kontakt med i forbindelse med skaden. 
  • Du skal levere alle skjemaer og dokumentasjon om skaden til lokalt studiekontor. De er ansvarlige for å melde skaden videre til NAV.

Er du skadet bachelorstudent i andre studieår (B2)?

Hovedregelen at opplæringsenheten (praksisplassen) er å anse som arbeidsstedet og ansvarlig for å rapportere videre om skaden. Lov om yrkesskadeforsikring kan (i tillegg til bestemmelsene i folketrygdloven) komme til anvendelse for deg som B2 student betinget av at skaden er påført i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Unntaket fra hovedregelen for deg som går det andre bacheloråret (B2) er dersom du befinner deg i en setting som kun er rettet mot studenter (og ikke mot øvrig ansatt i politidistriktet), for eksempel i en undervisningssituasjon som leir, utrykningskjøring og lignende. Disse skal følge samme rutine som for studenter i B1 og B3.

Er du skadet EVU-student,  er du å regne som ansatt i etaten, og skal derfor forholde deg til HR-avdelingen der du er ansatt.

Refusjon

Det er ikke Politihøgskolen som refunderer eventuelle utlegg du har hatt i forbindelse med skaden. Ved godkjenning av skaden som ykesskade, vil du bli informert av NAV om hvordan utgiftene du har hatt i forbindelse med skaden kan refunderes via HELFO -  se NAVs nettsider om yrkesskadeforsikring og søknadsprosess

Generelt

Politihøgskolen vil være ansvarlig for skade på vanlig erstatningsrettslig grunnlag. Dette innebærer at Politihøgskolen vil være erstatningsansvarlig for skader som er oppstått grunnet feil ved tekniske apparater og lignende.

Som student ved Politihøgskolen er du på lik linje med andre studenter, ikke fullt forsikringsdekket, og du bør vurdere å tegne en privat forsikring gjennom for eksempel en fagforening.

Studentsamskipnadene kan tilby studentene ved Politihøgskolen økonomisk støtte i forbindelsene med helseutgifter ut fra hvilken studentsamskipnad studenten tilhører, se deres respektive nettsider: 

Studentsamskipnaden for studenter i Oslo
Studentsamskipnaden for studenter i Stavern
Studentsamskipanden for studenter i Bodø

Sist oppdatert: |