Hopp til innhold

Si ifra!

Om alvorlige hendelser som du ikke ønsker/tør snakke åpent om.

Denne tjenesten gir deg mulighet til å si ifra om skadelige, farlige, uetiske hendelser og andre kritikkverdige forhold. Dette kan være mobbing, trusler, seksuell trakassering, fusk i eksamenssituasjon og farlige situasjoner i trening og undervisning. Du kan velge om du vil melde fra anonymt eller med navn.

Vær oppmerksom på at dette er en tjeneste for å si fra om alvorlige hendelser som du ikke ønsker/tør snakke åpent om. Det er ikke en generell tjeneste for å gi tilbakemelding om forhold ved undervisning og veiledning som du ikke er fornøyd med. Til dette kan du benytte andre kanaler - se informasjon lenger ned på siden.

For å si ifra benytter du et nettbasert skjema som du finner på Canvas

Politihøgskolens undersøkelsesplikt
Din henvendelse blir mottatt av en utpekt saksbehandler i Studieavdelingen som vurderer innholdet og videreformidler saken til ansvarlig leder for den avdelingen som må igangsette undersøkelser og tiltak.

Si ifra anonymt
Når du sier i ifra anonymt via nettskjema bør du vær oppmerksom på at anonyme anklager/meldinger kan være vanskeligere å følge opp på en god måte. På grunn av manglende bevis vil en slik melding ofte resultere i manglende sanksjoner. Du kan også si ifra anonymt i brev til Politihøgskolen, Studieavdelingen.

Hvem vil få vite at du sier i fra hvis du oppgir navn?
Ditt navn vil ikke bli kjent for flere enn det som er nødvendig for å behandle saken. Dersom noen anklages for noe har vedkommende rett til å få vite om anklagen, få innsyn og anledning til å uttale seg. Det vil i de fleste saker innebære at den som blir anklaget vil få vite hvem som har sagt fra.

Støtte
Saksbehandler i studieavdelingen vil følge deg opp og du kan ta kontakt med vedkommende både underveis og når saken er avsluttet.

Konsekvenser for studenter
Dersom Politihøgskolen mottar meldinger om alvorlige forhold knyttet til studenter i, eller utenfor skoletiden, vil Politihøgskolen ta forholdet opp med den det gjelder og kan knytte dette til skikkethetsvurderingen av den enkelte.

Dokumentasjon
Ta vare på dokumentasjon som underbygger saken hvis dette finnes (e-poster, sms, brev, bilder og lignende). Skriv ned det du har opplevd så raskt som mulig etter at det har skjedd.

Vær med å påvirke læringsmiljøet!

Ved Politihøgskolen skal det være et trygt og engasjerende læringsmiljø. Du kan være med på styrke dette gjennom flere kanaler:

1. Lærere og veiledere
Er det forhold ved undervisningen eller veiledningen som du ikke er fornøyd med, bør du legge dette frem for lærer eller veileder.

2. Et aktivt studentråd og tillitsvalgte i hver klasse
Studentrådene på hvert studiested og tillitsvalgte i hver klasse er viktige kanaler for å kunne gi tilbakemeldinger om hva som er bra og mindre bra i studiehverdagen ved Politihøgskolen.

Studentrådenes ledere har faste møter med Rektoratet for å kunne fremme og diskutere saker som studentene er opptatt av.

3. Læringsmiljøutvalg ved Politihøgskolen

Læringsmiljøutvalget er et rådgivende organ for ledelsen i spørsmål som gjelder høgskolens fysiske og psykososiale læringsmiljø (jfr. Universitets- og høyskoleloven § 4-3).

Det er opprettet tre lokale læringsmiljøutvalg (Oslo og Kongsvinger har et sammen, Bodø og Stavern) og det er et sentralt læringsmiljøutvalg. Studentene har tre representanter i hvert av de lokale og 5 representanter i det sentrale læringsmiljøutvalget.

Læringsmiljøutvalget skal:

  • Arbeide for studentenes sikkerhet og velferd
  • Holde høgskoleledelsen orientert om behov for tiltak for bedre læringsmiljø
  • Avgi årlig rapport til styret om sin virksomhet og forslag til tiltak

4. Faste evalueringer av undervisning og veiledning

Det gjennomføres faste evalueringer av undervisning og veiledning som er beskrevet i kvalitetshåndboken ved Politihøgskolen. Det oppfordres til å delta aktivt i de evalueringer som blir gjennomført.

Har du blitt skadet?
Har du selv blitt skadet i undervisning eller trening i regi av Politihøgskolen skal du følge rapporteringsrutinen for dette.

Sist oppdatert: |