Hopp til innhold

Studentutveksling

Kan du tenke deg tre ukers opphold ved en politihøgskole i et annet land? Eller være praktikant ved en FN-delegasjon?

Utveksling gir deg et unikt innblikk i hvordan politiet jobber i andre land og du får mulighet til å bli kjent med en helt annen kultur. 

PHS har inngått avtale om utveksling for politistudenter med politiutdanningsinstitusjonene i Danmark, Finland, Sverige, Island, Romania, Irland og med fire ulike delstater i Tyskland. 

Målgruppe

Studenter i B2 kan søke om å gjennomføre hospiteringsperioden på 3 uker ved en politiutdanningsinstitusjon i et av landene nevnt ovenfor.

Innhold og reisetidspunkt

Innholdet i utvekslingen varierer fra land til land. Det vil også tidspunktet for utvekslingen, men den gjennomføres i vårsemesteret. Forelesninger og aktiviteter legges opp etter undervisningsprogrammet og studentaktiviteter lokalt. Vi tilstreber at tidspunktet for utvekslingen er klart samtidig med endelig uttak senest 1. desember.

Kostnader

Våre partnerne dekker losji for hele perioden, og gratis frokost og lunsj, og i noen tilfeller middag, i ukedagene. Mat utover dette må du påregne å dekke selv. Danmark og Sverige dekker ikke kost. Du må regne med å betale reiseutgiftene selv. For de nordiske landene er det søkt om tilskudd fra NORDPLUS som vil kunne dekke deler av reiseutgiftene for studenter som drar til Norden.

Forsikring

Studentene som drar på utveksling i PHS regi må ha gyldig forsikring. Studenter bør få bekreftet via fagforeningen/forsikringsselskap om utvekslingen omfattes av egen forsikring.

Språk

I Irland, Romania, Tyskland og på Island forutsettes det at du kan kommunisere på engelsk. For utveksling i de nordiske land legges det til grunn at du har god forståelse av svensk og dansk. I Finland vil undervisningsspråk kunne være både engelsk og finsk.

Søknad og krav

Søknadsfrist for utveksling studieåret 2018-2019 var 1. oktober 2018.

Studieoppholdet vil bli godkjent som et arbeidskrav i hovedområdet «Forebyggende oppgaver» (ekstern hospitering) i B2. Det er et krav at man gjennomfører en questback-evaluering på engelsk etter oppholdet. Det er også et krav at man formidler sine erfaringer til medstudenter i politidistriktet. Praksisansvarlig bør informeres om søknaden før den sendes. Du må ha gjennomført og bestått alle eksamener og arbeidskrav i 1. studieår på søknadstidspunktet for å bli prioritert. Internasjonal enhet, i samarbeid med B2, saksbehandler søknader og innstiller søkere til de ca. 50 plasser vi har.

Søknadsteksten skal være på maksimalt én maskinskrevet side (300 ord) hvor du begrunner hvorfor akkurat du vil på studentutveksling. Søknaden bør inneholde dine tanker om hva oppholdet i utlandet vil kunne innebære og hva du forventer. Teksten skal være på engelsk for at vertslandet også skal kunne lese den.Kun elektroniske søknader godtas.

Du sender inn din søknad via online søknadsskjema. Søkere vil få svar på søknaden innen 1. desember. 

For ytterligere informasjon vedrørende studentutveksling, henvend deg per mail til Merk e-posten «Studentutveksling»

De utenlandske lærestedene:

Uforutsette forhold i mottakerlandene kan forekomme. Det tas derfor forbehold om at enkelte land allikevel ikke kan ta imot studenter fra Norge.

Praktikant ved FN-delegasjon

FN-delegasjonen i New York tilbyd praktikantplasser fra høsten 2018 og plassene er åpne både for master- og bachelorstudenter. Søknadsfristen er 22. februar 2019.

Personer som søker seg til ordningen må inneha norsk statsborgerskap og være medlem i Folketrygden. Det er videre et krav at kandidaten er student ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested i praksisperioden, og at vedkommende ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Kandidaten må ha påbegynt et studium. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgraden og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikant-oppholdet.

Tredjeårsstudenter som søker bør derfor tydeliggjøre at de har planer om ytterligere studier.

Les om praktikantplassene og søk på norway.no 

Sist oppdatert: |