Hopp til innhold

Utveksling for masterstudentar

I 5. semester kan du ta 15 studiepoeng ved ein annan institusjon.

Val av emne må vere godkjend av Politihøgskolen. Det tar tid å organisere dette, og det er difor lurt å planlegge minst 1 år før utreise.

CEPOL

CEPOL er ein EU-byrå som fremjar europeiskt og internasjonelt samarbeid for å nedkjempe kriminalitet gjennom livslang utdanning for politi. Er du tilsette på PHS har du tilgong til ei rekkje kurs gjennom CEPOL. Cepol send også førespurnad til internasjonal eining når dei treng fagspesialister t.d. i digitalt politiarbeid eller akkreditering av politiutdanning.  Kursa er ikkje gratis, så deltaking må vere godkjend av din leiar. Webinarane derimot er gratis.

Som masterstudent og om du framleis har tilsetjingsforhald til Politiet, Tollvesenet eller Skattedirektoratet vil du ha tilgang til heile CEPOL si portefølje.

UDs praktikantordning

Sist oppdatert: |