Hopp til innhold

Klageutvalget for studentsaker

Klageutvalget for studentsaker behandler klagesaker på studieadministrative enkeltvedtak, på vegne av Politihøgskolens styre.

Utvalget ble opprettet etter vedtaket i høgskolestyret 8. februar 2011. Utvalgets mandat ble endret fra å behandle både søknader og klager, til å bli en ren klageinstans etter vedtak i høgskolestyret 2. desember 2015. Utvalget har sitt mandat fra styret og fatter endelige vedtak på vegne av styret. Navnet ble endret til Klageutvalget for studentsaker etter vedtak i høgskolestyret 7. desember 2016.

Mandat for Klageutvalget for studentsaker ved Politihøgskolen

Utvalget behandler og fatter endelige vedtak i følgende saker:

 • Klage på avslag av søknad om 4. gangs forsøk til eksamen
 • Klage på avslag av søknad om 4. gangs forsøk ved arbeidskrav som gir studiepoeng
 • Klage på avslag av søknad om 3. praksisperiode
 • Klage på vedtak om tap av studierett
 • Klage på vedtak om avslag på søknad om opptak til masterutdanningene, og andre etter- og videreutdanninger.
 • Klage på andre studieadministrative enkeltvedtak, for eksempel:
  -  Tilrettelagt eksamen
  -  Permisjon
  -  Fritak fra eksamen og/eller undervisning på grunnlag av tidligere avlagt  eksamen
  -  Godkjenning av gyldig fravær ved eksamen

Saksgang for klagesakene

 • Studenten sender søknad til Politihøgskolen ved studieseksjonen.
 • Studieseksjonen vurderer søknad og fatter enkeltvedtak.
 • Ved avslag på søknaden, har studenten klagerett. Klage sendes til studieavdelingen.
 • Studieavdelingen vurderer søknaden og klagen på nytt. Ved opprettholdelse av avslag sendes saken til Klageutvalget for studentsaker for klagebehandling.
 • Klageutvalget for studentsaker vurderer saken, og fatter endelig vedtak. Vedtak som er fattet av utvalget for vurdering av studentsaker kan ikke påklages videre til styret for Politihøgskolen.

Sammensetning

Utvalget består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer.

3 av medlemmene er faglig ansatte og oppnevnes av høgskolestyret, med 3 års funksjonstid. 2 av medlemmene er studenter på bachelorutdanningen og oppnevnes etter forslag fra studentrådet for ett år om gangen (studieår).  

Leder og medlem, med varamedlem, blir stående inntil nytt medlem er oppnevnt, selv om funksjonstiden er utløpt. Det skal være minst to medlemmer av hvert kjønn. Rektor gis fullmakt til å oppnevne nye medlemmer i perioden dersom det er nødvendig.

Leder for utvalget skal ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Leder for studieseksjonen er sekretær for utvalget.

Utvalget er beslutningsdyktig når leder og minst to av medlemmene, eller varamedlemmer, er til stede i møtet, eller har gitt skriftlig forhåndsstemme jf. Styrevedtak av 8. februar 2011. 

Medlemmer i Klageutvalget for studentsaker studieåret 2018 - 2019

Medlemmer                                                               

Varamedlemmer

Leder, Steinar Fredriksen , førsteamanuensis, Oslo

 Klaus Nesse, høgskolelektor, Oslo
Ole Ragnar Norheim Jenssen, høgskolelektor, Bodø  Inger Lise Aamodt, høgskolelektor, Oslo

Kjersti Nilsen Haugen, politioverbetjent, Stavern

 Karsten Frammarsvik Ingvaldsen, høgskolelektor, Stavern

 student B3 Oslo 

 

 student B3 Oslo
 
            

Sekretær: Sissel E. Solbakken, rådgiver Studieseksjonen

Sist oppdatert: |