Hopp til innhold

Vurdering av skikkethet

For Politihøgskolens studenter stilles det krav til skikkethet for yrket. Derfor foregår det en løpende skikkethetsvurdering av studentene gjennom hele studiet.

Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Dersom en student er mistenkt eller siktet for et straffbart forhold, plikter studenten selv å melde fra om dette til sin avdelingsleder.Det er Politihøgskolens skikkethetsnemnd som foretar vurderingen basert på vurderingskriteriene i «Forskrift om skikkethetsvurdering, utvisning, bortvisning og utestenging av studenter ved Politihøgskolen».

Skikkethetsnemnda er oppnevnt av Politihøgskolens styre. Nemnda består av rektor, avdelingsleder, representant fra praksisansvarlige, representant fra undervisningspersonalet, studentrepresentant og en representant fra annen høgskole. Styret oppnevner også sekretær for skikkethetsnemnda. 

Hva avgjør om studenter er uskikket?

Vurderingen av om en student er uskikket, og videre utvises fra Politihøgskolen, bygger på de krav om skikkethet for yrket som er gitt i lov, politiinstruks og nevnte forskrift. 

I vurderingen av studentenes skikkethet legges det særlig vekt på grad av modenhet, ansvars- og pliktfølelse, pålitelighet, ærlighet, redelighet, selvstendighet, høflighet, selvkontroll, ordenssans og lojalitet. Alminnelig fremtreden under utdanningen og opptreden ovenfor publikum blir også tillagt vekt. Brudd på taushetsplikt, brudd på politilovens regler om edruelighet, ulovlig bruk av dopingmidler og fusk eller forsøk på fusk i løpet av utdanningen vil også reise tvil om studentens skikkethet og kan føre til utvisning. Dersom flertallet i nemnda finner studenten uskikket for tjeneste i politi- og lensmannsetaten, skal saken behandles i styret. 

Alle kan levere tvilsmelding, både høgskolens egne ansatte, studenter og ansatte ellers i etaten. Den som leverer tvilsmelding er ikke part i saken og har således ikke krav på tilbakemelding. Tvilsmeldingen skal rettes til skikkethetsnemndas sekretær, . Dersom det reises tvil om studentens skikkethet, er det medlemmene i skikkethetsnemnda som avgjør om det skal reises sak.

Reaksjonsformer

Valget av reaksjon avhenger av forholdets art:

  • Politihøgskolens styre kan vedta å utvise en student dersom vedkommende er funnet uskikket for tjeneste i politi- og lensmannsetaten
  • Politihøgskolens styre kan velge å utestenge studenten for en begrenset periode
  • Studenten kan få en skriftlig advarsel fra styret, og ved en eventuell gjentakelse bli utestengt i en tidsbegrenset periode
  • Studenten kan bli underlagt en nærmere skikkethetsmessig oppfølging dersom det er tvil om studenten er skikket for tjeneste i politi- og lensmannsetaten
Sist oppdatert: |