Hopp til innhold

Forskere og faglig ansatte

Geir Aas

Geir Aas

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Oslo

Faglige kompetanseområder

vold i nære relasjoner
Bjørn Barland.

Bjørn Barland

Førsteamanuensis - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

rekruttering til politiyrket, evaluering av kriminalitetsforebyggende arbeid, doping, kropp og kultur
Tore Bjørgo

Tore Bjørgo

Professor II - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

kriminalitetsforebygging, terrorisme, ekstremisme, rasistisk og høyreekstrem vold, kriminelle gjenger, politivitenskap, forskningsetikk, samfunnssikkerhet
Brita Bjørkelo

Brita Bjørkelo

Professor - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Politiforskning, arbeids- og organisasjonspsykologi, ledelse og profesjonsutdanning.
Johanne Yttri Dahl

Johanne Yttri Dahl

Førsteamanuensis - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

overvåkning, bruk av DNA i strafferettspleien, kvalitativ metode

Marie-Louise Damen

Førsteamanuensis - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

politiutdanningsforskning, sosiale stratifikasjon, demonstrasjoner, sosiale bevegelser, kulturell sosiologi, forskningsmetoder
Thomas Dillern

Thomas Dillern

Høgskolelektor - Bacheloravdelingen, Bodø

Faglige kompetanseområder

treningslære, fysisk aktivitet og fysisk form/helse, anatomi, fysiologi, prestasjonsutvikling, oppgaveskriving/metode vitenskapelig metode
Oddbjørg Edvardsen

Oddbjørg Edvardsen

Høgskolelektor - Bacheloravdelingen, Bodø

Faglige kompetanseområder

barn - vold mot barn
Solgunn Eidheim

Solgunn Eidheim

Forsker - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

politiets søk etter savnede personer
Marit Egge

Marit Egge

Førsteamanuensis - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

kriminalitetsforebygging, alternative reaksjonsmåter og ungdom
Hjørdis Birgitte Ellefsen

Hjørdis Birgitte Ellefsen

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Oslo

Faglige kompetanseområder

politihistorie, rettshistorie og politisk historie, tidlig moderne og moderne tid
Dag Ellingsen

Dag Ellingsen

Professor - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

kjønnslikestilling, mangfold og samfunnssikkerhet, kriminalitetsbildet, barnevern, krig, konflikt og kontroll
Ivar Fahsing

Ivar Fahsing

Politioverbetjent - Avdeling for etter- og videreutdanning

Faglige kompetanseområder

politietterforskning, rettspsykologi, avhør, beslutningstaking, profesjonalisering og ekspertise

Cathrine Filstad

Professor II - Avdeling for etter- og videreutdanning

Faglige kompetanseområder

politiledelse, politiet som lærende organisasjon, politireformen, kompetanseledelse, lederskap, sosiologi, organisasjonspsykologi, nyansattes læringsprosesser
Sverre Flaatten

Sverre Flaatten

Førsteamanuensis

Faglige kompetanseområder

kriminologi, sosiologi, rettshistorie, med særlig vekt på temaene straff, politi, domstol, vinningskriminalitet og makt

Guro Flinterud

Forsker - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Overvåkning, digital kultur, kulturanalyse, medieanalyse, human-animal studies.
Steinar Fredriksen

Steinar Fredriksen

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Oslo

Faglige kompetanseområder

strafferett, straffeprosess, politirett
Jai S Ganapathy

Jai S Ganapathy

Førstelektor - Avdeling for etter- og videreutdanning

Faglige kompetanseområder

flerkulturalitet, mangfold, kultur, etnisitet og identitet, konflikthåndtering, migrasjon, globalisering
Ingvild Magnæs Gjelsvik

Ingvild Magnæs Gjelsvik

Doktorgradsstipendiat - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, community policing
Rune Glomseth

Rune Glomseth

Førsteamanuensis - Avdeling for etter- og videreutdanning

Faglige kompetanseområder

organisasjon, organisasjonskultur; herunder politikultur og politiets yrkeskultur, ledelse; herunder ledelse i politiet, prosjektorganisering og prosjektledelse, etterforskingsledelse, kunnskapsdeling i politiarbeid
Helene O. I. Gundhus

Helene O. I. Gundhus

Professor II - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

politi og samfunn; Temaer som kunnskapsbasert politiarbeid, profesjonalisering av politiet, transnasjonalt politisamarbeid, utvikling av politivitenskap. IKT og nyere kontrollformer; Temaer som forebygging, sikkerhet, og risikokommunikasjon
Tina Luther Handegård

Tina Luther Handegård

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Bodø

Faglige kompetanseområder

samfunnsvitenskapelige emner
Hugo Hansen

Hugo Hansen

Faglige kompetanseområder

mobile vinningskriminelle, kriminalstatistikk, kriminalitetsforebygging
Geir Heivoll

Geir Heivoll

Førsteamanuensis

Faglige kompetanseområder

politirett, politihistorie, politietikk
Cato Hemmingby

Cato Hemmingby

Doktorgradsstipendiat - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Ekstremisme, terrorisme, samfunnssikkerhet, politirespons, trussel- og sikringsrisikoanalyser, sikringsprosjekter, forebyggende sikkerhet, Midtøsten, Storbritannia og Nord-Irland.
Linda Hoel

Linda Hoel

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Bodø

Faglige kompetanseområder

profesjon og samfunn, profesjonell utvikling og sosialisering, politiet som en lærende organisasjon, Stabs- og kriseledelse og Spesialenheten
Morten Holmboe

Morten Holmboe

Professor - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

strafferett og straffeprosess, forvaltningsrett, konfliktråd og gjenopprettende prosess (restorative justice), menneskerettigheter, opphavsrett
Ole Ragnar Norheim Jenssen

Ole Ragnar Norheim Jenssen

Høgskolelektor - Bacheloravdelingen, Bodø

Faglige kompetanseområder

treningslære, fysisk aktivitet, prestasjonsutvikling, helse, vitenskapsteori og forskningsmetode
Henning Kaiser Klatran

Henning Kaiser Klatran

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Oslo

Faglige kompetanseområder

sosiologi, kriminologi, politivitenskap, feministisk teori, queer-studier, kvalitativ metode
Jul Fredrik Kaltenborn Foto: Leif I. Skaug

Jul Fredrik Kaltenborn

Høgskolelektor - Bacheloravdelingen, Stavern

Faglige kompetanseområder

rettsikkerhet og digitalt politiarbeid, økonomisk kriminalitet, menneskerettigheter, verdipapirrett og statsstøtte
Nils Morten Larsen

Nils Morten Larsen

Førstelektor - Bacheloravdelingen, Oslo

Faglige kompetanseområder

operativ psykologi, sosialpsykologi, beslutningspsykologi, konflikthåndtering
Paul Larsson

Paul Larsson

Professor - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

organisert og økonomisk kriminalitet, politivitenskap, regulering av rusmidler, den illegale økonomi
Elisabeth Myhre Lie

Elisabeth Myhre Lie

Høgskolelektor - Avdeling for etter- og videreutdanning

Faglige kompetanseområder

kriminalitetsforebygging og forebyggende politiarbeid, kunnskapsbasert politiarbeid, kriminalitetsforebyggende byplanlegging og trygghet, kriminalitetsutvikling og samfunnsutvikling, ungdomskriminalitet, restorative justice
Heidi Mork Lomell

Heidi Mork Lomell

Professor II - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

kriminologi, sikkerhet, overvåkning, DNA

Jenny Maria Lundgaard

Doktorgradsstipendiat - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

politiets operasjonssentraler, beredskap, kunnskapsarbeid, politisosiologi, aktør-nettverkteori, critical security studies, forebygging, nulltoleranse, Broken Windows-policing.
Tor-Geir Myhrer

Tor-Geir Myhrer

Professor - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

straffeprosess, taushetsplikt i politi og påtalemyndighet, politiets maktbruk og maktmidler, politi- og påtaleetikk
Jens Erik Paulsen

Jens Erik Paulsen

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Oslo

Faglige kompetanseområder

filosofi, etikk, profesjonsetikk, medisinsk etikk, vitenskapsteori, forskningsetikk, sokratisk dialog
Joshua Phelps

Joshua Phelps

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Oslo

Faglige kompetanseområder

reflektiv praksis i politiutdanning, «body-worn video» og politiarbeid, politipsykologi, sosial-og samfunnspsykologi, ideologi.
Patrick Risan

Patrick Risan

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Oslo

Faglige kompetanseområder

traume, avhør, sårbare vitner, kvalitativ metode
Siv Rebekka Runhovde

Siv Rebekka Runhovde

Forsker - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

miljøkriminalitet, tillit til politiet, trygghet i det offentlige rom, gjerningsmannsprofilering
Hild Rønning

Hild Rønning

Høgskolelektor - Bacheloravdelingen, Bodø

Faglige kompetanseområder

strafferett, straffeprosess, ordensjuss, forvaltningsrett, utvalgte privatrettslige emner

Asle Makoto Sandvik

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Stavern

Faglige kompetanseområder

operativ psykologi, stress- og stressmestring, biologisk psykologi, personlighet og personlighetsforstyrrelser, sikkerhetspsykiatri, voldsrisikovurdering
Marthe Lefsaker Sakrisvold

Marthe Lefsaker Sakrisvold

Doktorgradsstipendiat - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

rettspsykologi, deception detection, HUMINT

Pernille Erichsen Skjevrak

Forsker - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

politi og samfunn, trygghet i det offentlige rom, kvantitativ metode, kvalitativ metode, kriminalitetsforebygging, ungdom
Randi Solhjell

Randi Solhjell

Forsker - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

statsdannelse, FN-operasjoner, Afrika, rettsstat, minoritetsforskning, hatkriminalitet, ekstremisme, parallellsamfunn
Kai Spurkland

Kai Spurkland

Doktorgradsstipendiat - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

strafferett, straffeprosess, politirett, «vekterjuss», beredskapsjuss
Jon Strype

Jon Strype

Førsteamanuensis - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

kvantitative forskningsmetoder, anvendt statistikk, SEM, forholdet mellom politiet og borgerne, studietilfredshet
Inger Marie Sunde

Inger Marie Sunde

Professor - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

elektroniske spor, strafferett, straffeprosess, personvern, overvåking og rettssikkerhet
Nina Sunde

Nina Sunde

Politioverbetjent - Avdeling for etter- og videreutdanning

Faglige kompetanseområder

politietterforskning, datakriminalitet, elektroniske spor, digital forensics
Vanja Lundgren Sørli

Vanja Lundgren Sørli

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Oslo

Faglige kompetanseområder

politiets utdanning, rekruttering og reformer i politietaten, økonomisk-, organisert- og arbeidslivskriminalitet og forebygging og kontroll av slike lovbrudd.
Gunnar Thomassen

Gunnar Thomassen

Førsteamanuensis - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

politi og samfunn, kontroll og forebygging av maktmisbruk/korrupsjon i politiet, tillit, legitimitet og samarbeid med politiet
Cecilie Torvik

Cecilie Torvik

Høgskolelektor - Bacheloravdelingen, Stavern

Faglige kompetanseområder

ungdom/ungdomskriminalitet, digitalt ungdomsliv

Annette Vestby

Doktorgradsstipendiat - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

kvalitativ metode, etterretning, arbeidsmarkedskriminalitet, tverretatlig samarbeid, kriminologi, politivitenskap.
Pål Winnæss

Pål Winnæss

Høgskolelektor - Bacheloravdelingen, Oslo

Faglige kompetanseområder

sosiologi