Hopp til innhold

Politimetoder i endring

Formålet med forskergruppen «Politimetoder i endring» er å utforske den økende sammenflettingen av politimetoder som tas i bruk før og i etterkant av at lovbrudd oppstår.

Politiets rolle er i endring. Tradisjonelt har kriminalitetsforebygging og etterforskning vært atskilte områder. I dag forventes det at politiet er i forkant, og jobber både proaktivt og reaktivt mot en rekke lovbrudd. Dette krever at politiet får kunnskap om uorden og potensiell kriminalitet som planlegges og pågår. Det er i den forbindelse at etterretning, proaktiv etterforskning og kriminalitetsanalyser får sentral betydning. Teknologiutviklingen og digitaliseringen i samfunnet byr også på nye utfordringer for politiet.

Dilemmaer og spørsmål som oppstår ved bruk av nye politimetoder, den nye rollen til politiet i samfunnet og utvisking av skiller mellom proaktive og reaktive politimetoder har ikke fått den oppmerksomheten den fortjener innenfor politiforsking. Det er derfor behov for nytt konseptuelt og teoretisk rammeverk for forståelsen av denne type dreining i politiarbeid.

Forskningsspørsmål som vil diskuteres i forskergruppen Politimetoder i endring er:

  • Hvordan er utvisking av skillet mellom forebygging, etterretning og etterforskning manifestert empirisk i politipraksis? 
  • Hvordan kan hybride former for politistrategier bli forstått, og hva skiller dem fra mer tradisjonelle former for politivirksomhet? 
  • Hva er implikasjonene av et evt. skifte, både på praktisk nivå og i forbindelse med rettslige spørsmål?

Forskergruppen har til hensikt å undersøke praktiske og normative konsekvenser av en slik dreining, samt dilemmaer og spørsmål som oppstår. Ambisjonen er å bidra til teoriutvikling ved å diskutere empirisk basert kunnskap. Målet er re-konseptualisering og ny teoretisk innovasjon. Forskergruppen vil invitere eksterne deltakere, både forskere, politifaglærere og praktikere, for å diskutere empiriske funn i et slikt lys. 

Medlemmer:

Sist oppdatert: |