Hopp til innhold

Politireform

Samfunnet politiet virker i er i endring og med det endres også politiet.

Styringsdokumentene som regulerer den pågående norske politireformen tydeliggjør at etablert fagkunnskap om reformer ikke tas i bruk samt at kunnskapsgrunnlaget for politiets utvikling ikke problematiseres. Det bidrar til at sentrale spørsmål knyttet til politiets rolle og oppgaver i den nye velferdsstaten ikke stilles, diskuteres eller forskes på. Hvordan politiets rolle og oppgaver i samfunnet endres, hvordan politiet som kontrollerende og forebyggende virksomhet utvikles, og hvordan politiets rolle i forhold til ivaretakelse av samfunnets demokratiske prosesser og beredskap påvirkes, hvordan politiets tillit og legitimitet påvirkes, er eksempler på sentrale spørsmål som foreløpig ikke er belyst. Forskergruppa Politireform skal stille og forske på de spørsmål om utviklingen, utformingen, implementering og konsekvensene av Politireformer som ikke stilles på andre fagarenaer.

Mål:

Forskergruppa Politireform skal:

  • Bidra til forskning omkring utviklingen av politiets rolle og samfunnsoppdrag i tilknytting til politireform/er
  • Bidra til forskning omkring politiets legitimitet, maktutøvelse og tillit i tilknytting til politireform/er
  • Etablere samarbeidsforhold med eksterne forskningsmiljøer som forsker på fenomener og felt i tilknytting til vårt forskningsfelt

Delprosjekt:

Målene skal nås via:

  • Produksjon av ny og relevant empiri og publiseringer på bakgrunn av gode analyser i fagfellereviderte kanaler
  • Samarbeid med eksterne forskergrupper/miljøer også om ekstern finansiering
  • Gjennomføring av et antologiprosjekt med sikte på å utvikle fagfelt og kunnskapsgrunnlag
  • Gjennomføring av en seminarrekke for å stimulere forskning om politireformer.
  • Rekruttering og inkludering av interesserte master- og PhD-kandidater til og i forskningsarbeidet.

Medlemmer:

Eksterne samarbeidspartnere

Det er etablert samarbeid med forskere ved Universitetet i Bergen, ved The Scottish Institute for Policing Research, ved Umeå Universitet og København universitet.

Sist oppdatert: |