Hopp til innhold

Prosjekter finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet

Disse prosjektene er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.

I tillegg til prosjektene nedenfor, er også ph.d.-prosjektet «Policing human trafficking: A mixed-methods study of the Norwegian Police’s fight against trafficking in human beings» (Heidi Fischer Bjelland), delfinansiert av POD og JD.

Definisjon av begrepet parallellsamfunn


Marit Egge & Randi Solhjell

Prosjektet er et oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og har som mål å samle ulike forståelser av hva parallellsamfunn er, og om mulig komme frem til en definisjon som kan legges til grunn når dette tema diskuteres. Rapporten oversendes departementet for kommentarer og innspill primo 2018, og er beregnet ferdigstilt mars 2018.

Prosjektet er finansiert fra departementet med to månedsverk.

Høyreekstremisme og konspirasjonsteorier i Norge: Utviklingstrekk og forebyggingsstrategier


Tore Bjørgo (professor, C-REX / professor II, PHS) (prosjektleder), Ingvild Magnæs Gjelsvik, Birgitte Haanshus, Terje Emberland & Cora Alexa Døving

PHS har fått i oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet å gjennomføre en undersøkelse om «Høyreekstremisme og konspirasjonsteorier i Norge – utviklingstrekk og forebyggingsstrategier». Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) og Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo. Prosjektet har følgende fire delprosjekter:

  1. «Utvikling og utbredelse av høyreekstremisme i Norge». (Tore Bjørgo & Ingvild Magnæs Gjelsvik, PHS & C-REX).
  2. «Ytre høyres aktivisme på internett og sosiale medier». (Birgitte Haanshuus, C-REX og PHS).
  3. «Betydningen av konspirasjonsteorier innenfor høyreekstremisme». (Cora Alexa Døving & Terje Emberland, HL-senteret).
  4. «Forebygging av høyreekstremisme og hatkriminalitet: Noen perspektiver og erfaringer fra politiet» (Ingvild Magnæs Gjelsvik & Tore Bjørgo, PHS & C-REX).

Prosjektet startet opp vinteren 2016, men er betydelig forsinket pga. langvarige prosesser med å få nødvendige tillatelser. Den samlede rapporten er planlagt ferdigstilt våren 2018.

Kunnskapsstatus på det kriminalitetsforebyggende feltet


Siv Rebekka Runhovde

Prosjektet tar for seg den forskningsbaserte kunnskapsstatusen på det kriminalitetsforebyggende feltet, og vil gi en oversikt over tiltak med direkte eller indirekte kriminalitetsforebyggende effekt. Målet er å synliggjøre hva som er de viktige utfordringene i kriminalitetsforebyggende arbeid innenfor ulike sektorer, peke på områder hvor innsatsen er mangelfull og hvor det er kunnskapshull. Oversikten er avgrenset til norsk forskning fra 2000-tallet og frem til i dag.

Prosjektet gikk over en 6 måneders periode og ble ferdigstilt februar 2018.

Sist oppdatert: |