Hopp til innhold

Prosjekter finansiert av Nordforsk

Disse prosjektene er finansiert av Nordforsk.

Police Detectives on the TOR-network (A Study on Tensions Between Privacy and Crime Fighting

Morten Holmboe, Jeanette Westlund Hegna og Inger Marie Sunde

HS deltar i dette prosjektet om politiets etterforskning av TOR-nettverket (en del av det mørke nettet). Hovedproblemstillingen i forskningsprosjektet er spenningen mellom privatlivets fred og andre menneskerettigheter på den ene siden, og hensynet til effektiv etterforskning og avverging av straffbare handlinger på TOR-nettverket på den andre. Den grunnleggende ideen er å se politiets hverdag opp mot kravene knyttet til bevissikring og rettssikkerhet.

Forskningsprosjektet ledes av professor Wouter Stol (Open University, The Netherlands). I tillegg deltar professor Tim Wilson (Northumbria University), professor Oliver Popov (University of Stockholm). Prosjektet finansierer tre ph.d-stipendiater fra hhv. Norge, Nederland og Sverige.

Den norske delen av prosjektet ledes av professor Morten Holmboe, og inkluderer doktorgradsprosjektet til Jeanette W. Hegna som ser på folkerettslige rammer for virtuell jurisdiksjon ved etterforskning på TOR-nettverket. Veiledere er professor Holmboe og professor Johan Boucht (IOR, UiO).

Taking Surveillance Apart

Heidi Mork Lomell (UiO / professor II, PHS) og Guro Flinterud

Prosjektet skal kartlegge rettslige rammer som eksisterer og er under utvikling i Norge, Finland og Storbritannia når det gjelder politiets etterretnings- og etterforskningsvirksomhet på nett. Det skal videre identifisere hvordan partene i debatten om overvåking på nett artikulerer og rettferdiggjør sine posisjoner. Som en tredje inngang skal prosjektet studere folks atferd på nettet, hvilke oppfatninger de har av risiko, hvilke forventninger de har til personvern og beskyttelse, samt deres oppfatninger av politiets overvåkning på nett.

Prosjektet er treårig og startet opp 1. mai 2017.

Foredrag 2018:

  • Flinterud, G. (2018. Juni). Pushing borders in the Norwegian online surveillance debate – a communications perspective. The 8th Biennial Surveillance Studies Conference, Aarhus Universitet, Aarhus.
  • Lomell, H. M. (2018, juni). An exploration of the conceptual border between mass and targeted surveillanc. The 8th Biennial Surveillance Studies Conference, Aarhus Universitet, Aarhus.

Nordic Multiagency Approaches to Handling Extremism: Policies, Perceptions and Practices?

Tore Bjørgo (C-REX / professor II, PHS) (prosjektleder) og Randi Solhjell (arbeidspakkeleder WP3)

Dette er et nordisk forskningsprosjektet som undersøker det tverretatlige samarbeidet mellom skole, helsevesen, sosiale tjenester og politi for å forebygge og håndtere voldelig ekstremisme. Prosjektet tar for seg hvordan ulike etater og virksomheter samarbeider og utveksler informasjon, hvilke former for institusjonelle og juridiske rammer som ligger til grunn for et slikt samarbeid, samt undersøker hva som fremmer og hemmer samarbeidet.

Prosjektperioden er november 2018 til juni 2021.

Sist oppdatert: |