Hopp til innhold

Prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd

Her finner du en oversikt over forskningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd.

Bygge kompetanse for å beholde kompetanse / Fix the system and achieve unique institutional goals (FIKS)


Tina Luther Handegård (prosjektleder), Brita Bjørkelo, Liv Finstad (UiO / professor II, PHS), Nina Jon, Kathrine Berg & Knut Evensen

Målgruppen for FIKS-prosjektet er ansatte med førstestillingskompetanse, deres ledere og FoU-utvalget. Alle PHS-ansatte i stilling som førsteamanuensis har muligheten til å delta i kvalifiseringsgrupper mot et professorløp. Det er for tiden tre kvalifiseringsgrupper i tillegg til at PHS og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter(KRUS) har satt i gang et kvalifiseringsløp for førstelektorer mot dosent.

Hovedmål:

  • Øke antallet professorer ved PHS generelt, og antallet kvinnelige professorer spesielt. Minimum tre kvinnelige professorer i løpet av tre år.
  • På lang sikt: Styrke politivitenskap som faglig disiplin gjennom varig kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse. Kjønnslikestilling bidrar til å heve kvaliteten i høyere utdanning og forskning. Forskningsbasert kunnskap vil igjen bidra inn i PHS sitt unike ansvar for kunnskapsbasert ledelse i politiet.

Delmål:

  • Gjennomføre en forskningsbasert kartlegging og analyse av hva som hemmer og fremmer mulighetene for kvalifisering til faglige toppstillinger og forskningsledelse.
  • Utarbeide lokale kriterier for opprykk til professor.
  • Videreføre arbeidet med professorkvalifiseringsgrupper, ledet av ekstern professor. Fordele og tildele FoU-tid som tilgodeser prosjektets strategiske hovedmålsetting om minimum tre kvinnelige professorer.
  • Øke ledernes kunnskaper og ferdigheter i kunnskapsledelse.

Prosjektperioden går fra 1. april 2015 til 1. april 2018.

Presentasjoner 2017:

Bjørkelo, B. (2017, 28. april). Politihøgskolens BALANSE-prosjekt. Forskningsrådet.no.

Handegård, T. (2017, juni). Velkommen til forskningslederprogrammet. Presentasjon på Samling 1: Forskningsledelsesprogrammet, Politihøgskolen, Kongsvinger.

Handegård, T. (2017, august). Refleksjoner rundt FIKS-prosjektets betydning for PHS: Har prosjektet opplevd motstand, kritikk eller antifeminisme? Presentasjon på Norges forskningsråds Balanse-samling, Norges forskningsråd, Lysaker.

Computational Forensics for Large-Scale Fraud Detection (ArsForensica)


Katrin Franke (prosjektleder, NTNU i Gjøvik), Jul Fredrik Kaltenborn & Inger Marie Sunde 

Prosjektet finansierer i alt 7 stipendiater, bl.a. Jul Fredrik Kaltenborn fra PHS. Prosjektet undersøker bruken av forskjellige former for kunstig intelligens i analyse av stordata, med formål om å avdekke, forebygge og etterforske økonomisk kriminalitet. Kaltenborns prosjekt belyser rettslige aspekter ved slik utnyttelse av stordata. Han er tatt opp på ph.d.-programmet ved Det juridisk fakultet (UiO), og følger i tillegg prosjektopplegget som arrangeres av NTNU i Gjøvik. Inger Marie Sunde er veileder.

I 2017 startet også arbeidet med en artikkel som planlegges publisert i et internasjonalt tidsskrift ved utgangen av 2018. Artikkelen skal omhandle integrasjon av politiets bruk av kunstig intelligens med rettsstatsprinsipper, og er et samarbeid mellom Katrin Franke og Inger Marie Sunde.

Prosjektet er finansiert av NFRs IKTPluss.

Publikasjon og presentasjoner 2017:

Sunde, I. M. (2017). Cybercrime law. I A. Årnes (Ed.), Digital forensics (p. 51-116). Hoboken: Wiley.

Sunde, I. M. (2017, mai). Cybercrime Prevention and Cybercrime Investigation: What is the Difference from a Rule of Law Perspective? Presentasjon på Cyber Symposium 2017: Digital Resilience, Litteraturhuset, Oslo.

Sunde, I. M. (2017, oktober). Presentasjon av bokprosjektet(Digital forensics)og kapitlet Cybercrime law. Bokpresentasjon, Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo, Oslo.

Illegal hunting as a challenge to natural resource management and law enforcement: Contested legitimacy and resistance / Polisiær innsats mot illegal ulvejakt


Paul Larsson, Olve Krange (NINA) & Ketil Skogen (NINA)

Prosjektet tar for seg politiets og Statens naturoppsyn (SNO) sin innsats på feltet illegal ulvejakt. Det bygger både på studier av cases og intervjuer av etterforskere i politiet lokalt, Økokrim og rovviltansvarlige i SNO – 14 så langt. Hvordan etterforsker man «håpløse saker»? Med «håpløse saker» menes saker der man har få spor, tips av variabel kvalitet, avhør som ikke fungerer, mangel på lik og andre tekniske bevis. I disse sakene er publikum ofte lite hjelpsomme fordi de mener politiets innsats er feilprioritering. Politiet selv er også delt i synet på hvor alvorlige disse lovbruddene er.

Publikasjoner og foredrag 2017:

Larsson, P. (2017). Reguleringen av illegal ulvejakt i Norge. I A. Kinnunen (Red.), NSfK’s 59. Research Seminar (s. 202-207). Glumslöv: Örenäs Slott.

Larsson, P. (2017, mai). Reguleringen av illegal ulvejakt i Norge. Presentasjon på NSfK’s 59. Research Seminar, Örenäs Slott, Glumslöv, Sverige.

Larsson, P. (2017, juni). On the hunt: Organised crime and wiretapping. Presentasjon på New Trends-møte for skotske politiutdannere, Edinburgh, Skottland.

Larsson, P. (2017, juni). On the hunt: The use of modern surveillance techniques in policing illegal hunting of wolves. Presentasjon på International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM), Umeå, Sverige.

Larsson, P. (2017, november). Regulating illegal hunting of wolves. Presentasjon på Scandulv-konferanse, Örsundsbro, Sverige.

Politimetoder i endring/New trends in modern policing

Helene O. I. Gundhus (prosjektleder UiO / professor II, PHS), Paul Larsson, Johanne Yttri Dahl, Annette Vestby, Synnøve Økland Jahnsen & Heidi Fischer Bjelland

PHS er av NFR bevilget forskningsmidler til prosjektet «Politimetoder i endring» under programmet Strategiske høgskoleprosjekter som skal pågå 2015–2021. I prosjektet skal ulike relevante caser kartlegges og analyseres for å utforske trender i moderne politiarbeid. Formålet med prosjektet er å utforske den økende sammenflettingen av politimetoder som tas i bruk før et lovbrudd oppstår (proaktivt politiarbeid) og polititiltak i etterkant av lovbruddet (reaktivt politiarbeid). Tradisjonelt har kriminalitetsforebygging og etterforskning vært atskilte politimetoder. I dag forventes det at politiet er i forkant og jobber både proaktivt og reaktivt mot en rekke lovbrudd – som økonomisk kriminalitet, arbeidsmarkedskriminalitet, vinningskriminalitet og menneskehandel. Dette krever at politiet får kunnskap om kriminalitet som planlegges og pågår. Det er i den forbindelse at etterretning, proaktiv etterforskning, kriminalitetsanalyser, overvåkning og provokasjon får sentral betydning. Prosjektet vil utforske dilemmaer og spørsmål som oppstår ut fra bruk av nye politimetoder, den nye rollen til politiet i samfunnet og utvisking av skiller mellom proaktive og reaktive politimetoder. Nærpolitireformens vekt på profesjonalisering, spesialisering, nye arbeidsmetoder, kunnskapsstyrte prosesser og etterretning undersøkes ut fra pågående prosjekter. Basert på velvalgte caser vil prosjektet utvikle kunnskap om lite utforskede sider ved politiarbeid, både internasjonalt og i Norge. Prosjektet vil dermed bidra til ny empirisk kunnskap og teoriutvikling, som er viktig for utdanningen av et høyt kvalifisert politi.

Seks underprosjekter:

1) Trender i politiets arbeid med mobil vinningskriminalitet
Johanne Yttri Dahl

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan politiet arbeider med mobil vinningskriminalitet, og hvordan endringer i forholdet mellom politiets forebygging, etterretning og etterforskning kommer til syne på dette området.

Publikasjoner og presentasjoner 2017:

Bjelland, H. F. & Dahl, J. Y. (2017) Exploring criminal investigation practices: The Benefits of analysing police-generated investigation data. European Journal of Policing Studies, 5(2), 5-23.

Dahl, J.Y. (2017). Hvorfor bruke kompass når vi har GPS? – Politiets sikring av biologiske spor (DNA-bevis) og fingeravtrykk. Retfærd, 40(3/4), 28-50.

Stoynova, N., Bezlov, T., Dahl, J. Y. & Bjelland, H. F. (2017). Cross-border organised crime: Bulgaria and Norway in the context of the migrant crisis. Sofia: Center for the Study of Democracy.

Bjelland, H. F., Dahl, J. Y. & Larsson, P. (2017, november). Policing human trafficking and human smuggling in Norway. Presentasjon på Center for the Study of Democracy, Sofia, Bulgaria.

Dahl, J. Y. (2017, juni). Policing mobile property offenders in Norway. Presentasjon på Joint SIPR – Norwegian Police University College seminar, Dundee, Skottland.

2) Organisert eller økonomisk kriminalitet?: Betydningen av politiets organisering og kompetanse
Annette Vestby

Hvordan ser kontrollapparatets institusjonelle konstruksjoner av organisert og økonomisk kriminalitet ut, og hvordan spiller disse inn i valg av saker og fremgangsmåter? Datainnsamling som intervjuer og observasjon gjennomføres i utvalgte særorganer, politidistrikter og etater utenfor politiet.

3) Forebygging av organisert kriminalitet: Bekjempelse av MC-kriminalitet
Synnøve Økland Jahnsen

Hvordan påvirker ulike forståelser av gjengtilhørighet politiets metoder og strategier mot MC-kriminalitet? Hvilke administrative og strafferettslige regelverk trekkes det veksler på i kriminalitetsbekjempelsen? Hvilke ulike samarbeidskonstellasjoner dannes? Prosjektet bygger på datainnsamling i flere land, hovedsakelig stater i Australia, og har et internasjonal og komparativt perspektiv.

Publikasjon 2017:

Jahnsen, S. Ø. & Skilbrei, M.-L. (2017). Leaving no stone unturned: The borders and orders of transnational prostitution. British Journal of Criminology, 58(2), 255-272.

4) Politiets metodebruk: Fra skjulte til dialogbaserte politistrategier
Paul Larsson

Prosjektet undersøker politiets metodebruk i bred forstand – fra politiets bruk av skjulte metoder og kommunikasjonskontroll for å forebygge og bekjempe kriminalitet, til konflikt- og dialogbaserte politistrategier. Prosjektet bygger på data fra politiets håndtering av motorsykkelgjenger og ulovlig jakt på ulver.

Publikasjon og presentasjoner 2017:

Larsson, P. (2017). Reguleringen av illegal ulvejakt i Norge. I A. Kinnunen (Red.), NSfK’s 59. Research Seminar (s. 202-207). Glumslöv: Örenäs Slott.

Larsson, P. (2017, mai). Reguleringen av illegal ulvejakt i Norge. Presentasjon på NSfK’s 59. Research Seminar, Örenäs Slott, Glumslöv, Sverige.

Larsson, P. (2017, juni). On the hunt: Organised crime and wiretapping. Presentasjon på New Trends-møte for skotske politiutdannere, Edinburgh, Skottland.

Larsson, P. (2017, juni). On the hunt: The use of modern surveillance techniques in policing illegal hunting of wolves. Presentasjon på International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM), Umeå, Sverige.

Larsson, P. (2017, november). Regulating illegal hunting of wolves. Presentasjon på Scandulv-konferanse, Örsundsbro, Sverige.

5) Politimetoder i endring: Politiets risikohåndtering og publikum


Helene O. I. Gundhus

Hvilke konsekvenser har det for politiets rolle i samfunnet at sikkerhet, transnasjonalt samarbeid og etterretning blir en stadig viktigere del av politiets hverdag? Formålet med prosjektet er å undersøke ny teknologi og arbeidsmetodikk i politiet. Prosjektet ser spesielt på hvordan etterretning, forebygging og etterforskning påvirker politiets prioriteringer, risikohåndtering og relasjon til publikum. Prosjektet bygger på data som intervju, fokusgrupper, observasjoner og spørreundersøkelse. Gundhus samarbeider med Christin Wathne på Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Niri Talberg på Fagbevegelsens forskningsorganisasjon (FAFO) og Pia Jansen ved Forsvarets Etterretningshøgskole.

Publikasjon og presentasjoner 2017:

Gundhus, H.O.I. (2017). Discretion as an obstacle: Police culture, change and governance in a Norwegian context. Policing, 11(3), 258–272.

Gundhus, H. O. I. (2017, mars). Discretion as an obstacle. Presentasjon på Ethnographic Perspectives on Policing and Experiences of Policing in a Context of Administrative Change, Workshop, Aarhus, Danmark.

Gundhus, H. O. I. (2017, juni). Migration security and intelligence. Presentasjon på Policing Organised and Cyber Crime: research and practitioner perspectives, Seminar på Scottish police college, Kincardine, Skottland.

Gundhus, H.O.I. (2017, august). Politimetoder i endring. Presentasjon på Uni Resarch Rokkansenteret, Bergen.

Gundhus, H. O. I. (2017, september). Formidling av politiforskning. Presentasjon på Politivitenskap – FIKS prosjektet, Oslo.

Gundhus, H. O. I. (2017, september). Transnational policing and intelligence: Negotiations of risks. Presentasjon på Human trafficking and human smuggling in Norway and Bulgaria, Seminar, Sofia, Bulgaria.

Gundhus, H. O. I. (2017, september). Rhetorics and practice of policing borders. Presentasjon på Migration research at IKRS and PRIO, Universitetet i Oslo, Oslo.

Gundhus, H.O.I. (2017, oktober). Transnational policing and intelligence: Negotiations of risks. Presentasjon på Seminar on Human trafficking and human smuggling in Norway and Bulgaria, Politihøgskolen, Oslo.

6) Polisiering av menneskehandel: En mixed-methods studie av norsk politis bekjempelse av menneskehandel
Heidi Fischer Bjelland

Prosjektet undersøker politiets innsats på menneskehandelsfeltet. Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan norsk politi møter det globale fenomenet ‘menneskehandel’, og hvilke utfordringer dette stadig foranderlige kriminalitetsfeltet stiller den lokale politiorganisasjonen overfor. Les mer om dette prosjektet som er et doktorgradsprosjekt.

Sist oppdatert: |