Hopp til innhold

Aktiviteter

Aktivitetene i prosjektet

Aktiviteter og milepæler (år og kvartal)

Milepæler fordelt over prosjektperioden  Fra    Til  
Drift av professorkvalifiseringsgrupper                  2015   2   2018   1 
Etablere og gi tilgang til arenaer  2015  2  2018  1
Fordeling og tildeling av FOU-tid  2015  2  2018  1
Førvurdering/fullvurdering  2015  2  2018  1
Kartlegge «Forskningssystem»  2015  4  2017  1
Utarbeide lokale kriterier for opprykk  2015  3  2016  2
Gjennomføre internt lederutviklingsprogram  2017  1  2017  4
Kurs - forskningsledelse  2017  1  2017  4
Avslutningskonferanse  2018   1  2018  1


1. Kvalifiseringsgrupper (menn og kvinner)

 • Rundt 20 ansatte deltar i kvalifiseringsgrupper mot et professorløp. Denne aktiviteten ledes av professor emerita Liv Finstad UiO/prof II PHS.
 • KRUS, som har en samarbeidsavtale med PHS, dekker deltagelse for sine ansatte i professorkvalifiseringsløpet. 
 • PHS og KRUS har også satt i gang et kvalifiseringsløp for førstelektorer mot et dosentløp. Her deltar ansatte fra PHS og KRUS. Denne aktiviteten ledes av Harald Jarning og dekkes av PHS og KRUS. 
 • Noen av temaene som dekkes i kvalifiseringsgruppene er å gi støtte og motivasjon til eget kvalifiseringsløp og til å søke opprykk til professor «til rett tid», tydeliggjøre egen faglige profil og hvordan/hvorfor den er relevant for forskningen ved PHS, politivitenskapen, politiutdanningen og politietaten, forsknings- og publiseringsstøtte, gi råd om organisering og prioritering av egne aktiviteter, hjelp til skriving av søknad når det er aktuelt (førvurdering - fullvurdering) 
 • Deltagerne har 3-4 gruppemøter og 1-2 fellessamlinger pr. år
 • På lanseringsseminaret 1. september 2016 vil deltagerne få anledning til å jobbe konkret med funnene fra NIFU-rapporten 

2. Etablere og gi tilgang til arenaer

 • Formidling fra prosjektet: Utad via phs.no, internt via Læringsplattformen I'ts Learning for deltagerne i kvalifiseringsgruppene, Idébanken for alle faglige ansatte ved PHS og intranettsider for PHS ansatte. Her formidles oppdateringer fra aktivitetene i prosjektet og finnes arenaer for faglig samarbeid.

3. Fordeling FOU tid (sentralt og lokalt i organisasjonen)

 • På bakgrunn av en intern FOU-analyse ble det anbefalt å forbedre den systematiske dokumentasjon av FOU tildelinger. Dette vil kunne bidra med kunnskap om PHS har et forsknings- og utviklingsarbeid som i praksis er i tråd med det som er uttalte mål. Både når det gjelder kjønn, fagdisiplin og tematikk.
 • Foreløpige funn viser at: PHS har to prosesser for fordeling av FOU (fast i stilling og ved søknad) og at FOU-retningslinjene som ble innført i 2010 gjelder ansatte i «undervisningsstillinger». Retningslinjer og føringer varierer over tid mht til hvem som kan søke, hva det kan søkes om og hvor tildelinger gjøres (lokalt, sentralt).
 • Prosjektgruppa jobber kontinuerlig med informasjonsarbeid opp mot FOU-uvalget og lokale ledere til ansatte i målgruppen om FIKS-prosjektet og målsettingene med hensyn til den årlige søknadsrunden og tildelingen av FOU ressurser. 

4. Førvurdering/fullvurdering (Finstad/Prieur)

 • Ansatte i målgruppen som deltar i professorgruppen har i løpet av prosjektperioden mulighet til å få en før/fullvurdering. 
 • Høsten 2016 ble det gjort en systematisk oppdatering over hvordan deltagerne ligger an med tanke på FIKS-prosjektets hovedmålsetting (flere professorer generelt og flere kvinnelige professorer spesielt). Tilbakemeldingene ble gitt generelt og individuelt.

5. Kartlegge forskningssystem (NIFU)

 • Funnene fra NIFU sin undersøkelse av betingelsene for kvalifisering til professorat og forskningsledelse med sikte på kjønnsbalanse ved PHS viste at et flertall av ansatte i midlertidige førstestillinger er kvinner, stipendiater og forskere ansatt på prosjekt. Kvinner publiserer mindre enn menn samtidig som noen kvinner publiserer svært mye og trekker opp gjennomsnittet for hele PHS. Funnene tydet videre på at PHS ikke hadde funnet sin rolle som akademisk institusjon og at dette utgangspunktet kan være godt, gitt at det benyttes til videre arbeid med å få på plass systemer for forskning og utvikling.

6. Lokale opprykkskriterier (Gundhus/Prieur/Finstad)

 • I regi av FIKS-prosjektet har PHS utarbeidet lokale opprykkskriterier til professor

7. Lederutviklingsprogram (Berg/interne)

 • I 2017-2018 deltar alle linjeledere, ledere av forskergrupper og forskere som leder flere enn seg selv på et forskningsledelsesprogram. Programmet drives av FIKS-prosjektet i samarbeid med AFF.

8. Kurs- og forskningsledelse (interne/eksterne)

Sist oppdatert: |