Hopp til innhold

Om FIKS-prosjektet

Formålet med prosjektet er å øke kjønnsbalansen innenfor toppstillinger (professor). Tiltak er rettet mot enkeltforskere (førsteamanuensis) og ledelsesutvikling ved Politihøgskolen (PHS) og kunnskapsutvikling i etaten generelt.

Prosjektet «Bygge kompetanse for å beholde kompetanse/Fix the system and achieve unique institutional goals» FIKS, er finansiert av Norsk Forskningsråd. Prosjektperioden går fra 1. april 2015 til 1. april 2018.

Målgruppe

  • Målgruppen for FIKS-prosjektet er ansatte med førstestillingskompetanse, deres ledere og FOU-utvalget
  • Rundt 20 ansatte deltar i kvalifiseringsgrupper mot et professorløp. Denne aktiviteten ledes av professor Liv Finstad UiO/prof II PHS
  • KRUS, som har en samarbeidsavtale med PHS, dekker deltagelse for fire ansatte i professorkvalifiseringsløpet.
  • PHS og KRUS har også satt i gang et kvalifiseringsløp for førstelektorer mot et dosentløp. Her deltar totalt 4 ansatte, fra PHS og KRUS. Denne aktiviteten ledes av Harald Jarning og dekkes av PHS og KRUS.

Hovedmål

  • Øke antallet professorer ved PHS generelt og antallet kvinnelige professorer spesielt på tre år, min. tre kvinnelige professorer
  • På lang sikt: Styrke politivitenskap som faglig disiplin gjennom varig kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse. Kjønnslikestilling bidrar til å heve kvaliteten i høyere utdanning og forskning. Forskningsbasert kunnskap vil igjen bidra inn i PHS sitt unike ansvar for kunnskapsbasert ledelse i politiet.

Delmål

  • Gjennomføre en forskningsbasert kartlegging og analyse av hva som hemmer og fremmer mulighetene for kvalifisering til faglige toppstillinger og forskningsledelse
  • Utarbeide lokale kriterier for opprykk til professor
  • Videreføre arbeidet med professorkvalifiseringsgrupper, ledet av ekstern professor. Fordele og tildele FoU-tid som tilgodeser prosjektets strategiske hovedmålsetning om minimum tre kvinnelige professorer.
  • Øke ledernes kunnskaper og ferdigheter i kunnskapsledelse

Sist oppdatert: |