Hopp til innhold

Facing complexity: Police officers' reasoning and response to human trafficking

Prosjektet undersøker politiets innsats på menneskehandelsfeltet.

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan norsk politi møter det globale fenomenet ‘menneskehandel’, og hvilke utfordringer dette stadig foranderlige kriminalitetsfeltet stiller den lokale politiorganisasjonen overfor.

Gjennom analyser av intervjudata og av politiets interne etterforsknings- og straffesaksdata, ser studien på praksiser knyttet til identifisering, etterforskning og saksutfall i anmeldte menneskehandelssaker.

I tillegg ser studien på tverretatlige og tverrfaglige samarbeid på menneskehandelsfeltet og de potensielle koordineringsutfordringene som oppstår i slike samarbeid.

Prosjektet er finansiert av PHS, JD og POD.

Heidi Fischer Bjelland (disputerte 2019)

 
Publisert: - Sist oppdatert: |