Hopp til innhold

Prosjekter finansiert av Politihøgskolen og samarbeidspartnere

Disse prosjektene er finansiert av Politihøgskolen og samarbeidspartnere.

A Comparative study of the Police Organisation in Norway, Scotland & England


Trond Myklebust (prosjektleder), Cato Bjørkli (PSI), Nicholas Fyfe (SIPR) & Gavin Oxburgh (Newcastle University)

Med bakgrunn i politireformer gjennomført i Skottland, England og Norge, har PHS inngått et samarbeidsprosjekt mellom Forskningsavdelingen (PHS), Psykologisk institutt (UiO), The Scottish Institute for Policing Research (SIPR) & Newcastle University for å sammenligne reformarbeidet og de politiansattes betraktninger om reformen de har vært igjennom. Prosjektet er finansiert av PHS, SIPR og Newcastle University.

Etikk, sosiale medier og lærerutdanning

Brita Bjørkelo, Ingrid Helleve (UiB) & Aslaug Grov Almås (Høgskulen på Vestlandet)

I prosjektet er det samlet inn longitudinelle data om de etiske sidene ved bruk av sosiale medier fra lærerskolestudenter fra hele Norge over tre måletidspunkt. Spørsmålene omhandler bl.a. egen privat Facebook-bruk opp mot det å utvikle en profesjonell bruk – og hva som kan ligge i det – sett fra et etisk og relasjonelt utgangspunkt. Fokus videre fremover er konferansefremlegg, analyser og artikkelskriving.

Prosjektdeltakerne har utgitt en e-bok i 2017:

Helleve, I., Almås, A. G. & Bjørkelo, B. (2017). Den digitale lærergenerasjonen: Utfordringer og muligheter. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Geografisk analyse av kriminalitet i Oslo og effekter av politiets målrettede innsats


Torbjørn Skardhamar (UiO/PHS), Silje Bringsrud Fekjær (HiOA) & Willy Pedersen (UiO)

PHS deltar i prosjektet «Spatial distributions of crime in Oslo – local effects of interventions», der formålet er å undersøke sammenhengen mellom politiets innsats og kriminalitetsutviklingen ut fra et geografisk perspektiv. Ut fra nye analyseteknikker av spatiale data og informasjon fra politiets registre, kan en få viktig informasjon om effektene av politiets tiltak – bl.a. den nye innsatsen mot overskjenking og utelivsvold. Har SALUTT-prosjektet i Oslo redusert volden eller flyttet den? En målsetting for prosjektet er å bidra til økt kunnskap om sammenhenger mellom kriminalitet og politiets innsats, og slik forbedre politiets arbeidsmetoder. Prosjektet var tidligere finansiert av NFR, men finansieres nå av interne midler.

Publikasjoner 2017:

Pedersen, W., Skardhamar, T. & Fekjær, S. B. (2017, 9. mars). Utelivsvolden fortsetter. Aftenposten.

Skardhamar, T. & Pedersen, W. (2017, 10. mars). Har ikke lykkes med å redusere utelivsvolden i Oslo sentrum. Aftenposten.

How to discriminate between true and false alibis


Pär Anders Granhag (Göteborgs universitet / professor II, PHS) & Marthe Lefsaker Sakrisvold

Alibi is an understudied topic within legal psychology. In this project we focus on alibi discrimination – our ability to separate between truthful and fabricated alibis. Furthermore, the meagre research that exists has focused on alibis provided by single suspects, while ignoring the situation arising when examining two or more suspects. The project revolves around identifying the differences in the counter-interrogation strategies adopted by small groups of liars and truth-tellers. The project draws on the existing alibi research, research on deception detection, the theory of self-regulation and fundamental principles of human memory. The project is funded by the University of Gothenburg and the Norwegian Police University College (PHS).

Publication 2017:

Sakrisvold, M. L., Granhag, P. A. & Mac Giolla, E. (2017). Partners under pressure: Examining the consistency of true and false alibi statements. Behavioral sciences & the law, 35(1), 75-90.

Personlighet, stresspåvirkning, informasjonsinnhenting og situasjonsbevissthet i politiets operative simulatortrening


Asle M. Sandvik, Espen S. Gjevestad, Einar Aabrekk, Peter Øhman & Per-Ludvik Kjendlie

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen og Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset i Vestfold, hvor målet er å øke kunnskapen om personlighet og dens betydning for opplevelse av stress, evne til informasjonsinnhenting og danning av situasjonsbevissthet under operative situasjoner i politiet. Vi ønsker også å se på hvordan fysisk form kan påvirke stressmestring, persepsjon og situasjonsbevissthet.

Politiet som organisasjon


Trond Myklebust (prosjektleder) & Cato Bjørkli (PSI)

I samarbeid med Faggruppen i arbeids- og organisasjonspsykologi (UiO) har PHS’ forskningsavdelingen initiert prosjektet «Politiet som organisasjon» (2018–2020). Prosjektet vil belyse hvilke organisatoriske og psykologiske faktorer som hemmer og fremmer endring i politiet med nærpolitireformen som den sentrale konteksten for dette. Prosjektets overordnede mål er å gi ny kunnskap om endring i polisiære organsiasjoner og skape et kunnskapsgrunnlag for norsk politi som organisasjon.

Prosjektet er finansiert av: POD, UiO og PHS. I 2017–2018 skriver fem masterstudenter fra PSI sine avhandlinger på dette prosjektet.

Politiledelse før og nå: Et spørsmål om ledelse, holdninger og kultur?


Brita Bjørkelo & Cathrine Filstad (BI / professor II, PHS)

Bakgrunnen for prosjektet er at PHS (ledet av Bjørkelo) etter 22.7.2011 startet et arbeid hvor målet var å øke kunnskapsdelingene mellom deler av etaten. Det å dele og analysere tidligere oppgaver levert på våre lederutdanninger inngår som en del av dette arbeidet. Vitenskapelig assistent Benedikte Årseth (BI/PHS), masterstudent i ledelse og organisasjonspsykologi ved BI, jobber timebasert for Brita Bjørkelo og Cathrine Filstad med å innhente samtykke og skanne alle tidligere lederoppgavene som er beholdt etter at de gikk ut av biblioteket sin samling våren 2015.

Sheep in wolf’s clothes? The taming of the Soldiers of Odin in Norway


Tore Bjørgo (C-REX) & Ingvild Magnæs Gjelsvik (PHS)

In many parts of the world vigilante groups patrol the streets. These groups often claim that the police is either unable or unwilling to do what is needed to provide security for native citizens against alleged threats posed by criminal migrants, legitimising their activities by saying they will help the police in keeping the streets safe. One variety of this phenomenon, the group «Soldiers of Odin», is the fastest growing movement of this kind. The book chapter «Sheep in wolf’s clothes? The taming of the Soldiers of Odin in Norway» describes and discusses the rise and fall of the Norwegian Soldiers of Odin. The chapter is a part of the book Vigilantism against Migrants and Minorities edited by Tore Bjørgo (C-REX) and Miroslav Mareš (Masaryk University, Brno) that will be published by Routledge in spring 2019.

Sist oppdatert: |