Hopp til innhold

Forum for politi, rett og historie

Forum for politi, rett og historie har blitt overført til forskergruppen «Politi, rett og samfunn».

Les mer om formålet for forskergruppen «Politi, rett og samfunn».

Forumets historikk

Forum for politi, rett og historie var et nettverk for forskere og andre med interesse for politiets rettslige historie, og skal fungere som en ressurs for økt forståelse av politirettens historiske dimensjon.

Forumets aktiviteter var primært gjennomføring av nettverksmøter, «Politirettshistorisk lunsj», med ett til to møte/-er i semesteret. Til nettverksmøtene inviteres forskere for å innlede om et politirettshistorisk emne, med påfølgende samtale.

Tidligere nettverksmøter:

12. november innledet Jan Messel med boka Profesjonshistorier fra 2014.

12. oktober snakket Chalak Kaveh om politivesenet og løsgjengeri: Holdninger til og praktisering av løsgjengerloven i perioden 1900 - 1950.

19. mai holdt Augustin Elias Casagrande, Universidad Nacional de la Plata, Argentina, foredraget: «The Police of Buenos Aires and the domestic power: Considerations on the emergence of the institution in the XIX century».

26. februar holdt Sigmund Book Mohn, stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, foredraget: «Politiet og utlendingskontrollen - mellom lov og praksis siden 1901».

1. desember 2014 holdt professor dr. Sylvia Kesper-Biermann ved Universität zu Köln, foredraget: «Criminal law and police law in 19th century Germany».

13. oktober 2014 holdt stipendiat Synnøve Ugelvik ved Institutt for offentlig og internasjonal rett, Universitetet i Oslo, foredraget: «Norsk politi og EUs grenseoverskridende politisamarbeid: historiske aspekter».

7. mai 2014 fortalte Kai Ekanger og Lars Meling om politirolleutvalgets arbeid.

Politirolleutvalget ble oppnevnt ved kgl. res. 10. desember 1976, og fremla to delutredninger (NOU 1981:35 og NOU 198727). Jurist og daværende statssekretær i Justisdepartementet Kai Ekanger ble oppnevnt som utvalgets leder. Fra januar 1982 ble daværende førstekonsulent i Justisdepartementet, nå fagdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet, Lars Meling, utvalgets sekretær. Politirolleutvalgets utredninger må sies å ha hatt en betydelig påvirkning på utviklingen av norsk politi fra de ble lagt frem til i dag. Ikke minst gjelder dette utvalgets ti «grunnprinsipper» for politiets oppbygning, virksomhet og rolle i det norske samfunnet. Utvalgets prinsipper for norsk politi har ligget forholdsvis stabilt som organisatoriske og ideologiske prinsipper for politiets utvikling gjennom mange år, noe som har kommet til uttrykk i en rekke utredninger, for eksempel i stortingsmelding nr. 23 (1991-1992) Om bekjempelse av kriminalitet, stortingsmelding nr. 22 (2000-2001) Politireform 2000 Et tryggere samfunn, og i St.meld. nr. 42 (2004-2005) om Politiets rolle og oppgaver.

12. februar 2014 holdt forsker ved Handelshøyskolen BI Pål Nygaard foredraget: «Biltrafikken: Politimessig eller teknisk anliggende? Etats- og profesjonsstrid i mellomkrigstiden».

11. desember 2013 holdt statsadvokat, phd i rettsvitenskap, Gert Johan Kjelby, foredraget: «Et streiftog gjennom 400 år med organisasjons- og regelutvikling i politi og påtalemyndighet». Kjelby disputerte i 2012 for phd-graden i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, på avhandlingen «Mellom rett og plikt til strafforfølgning». Avhandlingen er nylig publisert på Cappelen Damm Akademisk Forlag.

16. oktober 2013 holdt professor em. Clive Emsley foredraget: «Creating the British Bobby». Les Emsleys presentasjon av foredraget.

Torsdag 4. april 2013 holdt professor dr. Karl Härter, Max-Planck-Institut für europäische rechtsgeschichte, foredraget: «Security and a well ordered state: police ordinances and their enforcement in early modern Europe»

Onsdag 13. februar 2013 innledet professor Henrik Stevnsborg, Københavns Universitet, Juridisk fakultet, om: «Fra styrke til koncern. Dansk Politi 1945-2007»

Torsdag 6. desember 2012 innledet høyskolelektor og historiker Birgitte Ellefsen, Politihøgskolen, og professor Paul Larsson, Politihøgskolen, om: «Det moderne politis fødsel i Norge».

Fredag 21. september 2012 innledet førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Oslo, Hilde Sandvik, om: «Kontinuitet og endring - Politiforordningene etter 1814, med forsamlingsretten som eksempel».

Ut over forumets faste nettverksmøter, vil forumet kunne gjennomføre politirettshistoriske seminarer o.a.

Sist oppdatert: |