Hopp til innhold

SARA: Nytt verktøy for risikovurdering ved familievold

Politistasjonene på Stovner og Horten er piloter i et prosjekt hvor risikovurderingsverktøyet SARA nå testes ut. SARA skal gi politiet en bedre beslutningsstøtte ved vurdering av beskyttelsestiltak i hendelser knyttet til vold i nære relasjoner.

SARA-modellen (Spousal Assault Risk Assesment Guide) er basert på et sett med definerte spørsmål.

Psykologspesialist Cecilie Lynum ved Politihøgskolen har initiert pilotprosjektet.Spørsmålene skal blant annet kartlegge voldsutøverens tidligere historie med partnervold, voldsutdøverens sosiale og psykiske situasjon og partneres sårbarhet.

Ut i fra svarene på spørsmålene vurderes det hvor alvorlig volden er, hvilken risiko som finnes for fremtidige voldshandlinger og hvilke tiltak som i hvert enkelt tilfelle skal iverksettes for å forhindre nye voldsepisoder. 

Modellen er en forskningsbasert metode utviklet i Canada på 1990-tallet.

Første gang i Norge

SARA har ikke tidligere blitt brukt i politiet i Norge, men i Sverige har den vist gode resultater i over ti år. Høgskolelektor og psykologspesialist Cecilie Lynum ved Politihøgskolen har initiert pilotprosjektet.

- Jeg foreslo SARA i 2008 for daværende rektor Hans Sverre Sjøvold til bruk i det norske politiet. Bakgrunnen var at jeg ikke så noen felles, strukturert, vitenskapelig forankret måte å foreta risikovurderinger på ved vold i nære relasjoner. Vi gikk sammen til Politidirektoratet og lanserte ideen, og de ønsket at vi først skulle gjennomføre en pilot.

Et supplement

Når politiet får en melding om vold, foretas en risikovurdering ved hjelp av SARA på bakgrunn av rapporten som blir skrevet av operativ på stedet. Det er ulike personer som etterforsker saken og foretar SARA-vurderinger og følger opp fornærmede videre.

- Metoden erstatter ikke det profesjonell skjønnhet som politiet gjør, men er et supplement. SARA er ingen vidunderkur som forventer å fjerne forekomsten av nye voldstilfeller, men vil gi politiet et bedre grunnlag for å forebygge gjentakelser og nye episoder, forteller Lynum.

Tas ut til hele politiet?

Piloten i politidistriktene Stovner og Horten startet opp i mars i år og har en varighet på ett år. Lynum evaluerer nå fortløpende alle SARA-vurderingene, veileder og underviser pilotdistriktene, foretar intervjuer av voldsutsatte, de operative på stedet og de ansvarlige for SARA-vurderingene.

Ved endt testperiode vil Lynum levere en sluttrapport til Politidirektoratet som vil vurdere om SARA skal implementeres i resten av politiet i Norge.

Omfattende arbeid

Ass. rektor Nina Skarpenes, som sitter i styringsgruppen for prosjektet, gir uttrykk for at det er nedlagt et omfattende planarbeid og at veien frem til implementering har vært kronglete og lang.

- Jeg vil rette en stor takk til Cecilie Lynum som tok initiativ til at SARA skal prøves ut i norsk politi, og det er svært gledelig at pilotene nå har startet opp. Det er et spennende arbeid som kan få stor betydning for mange mennesker som lever under risiko for å bli utsatt for vold fra sin partner.

Publisert: - Sist oppdatert: |