Hopp til innhold

Bråten ute med ny bok

Ole André Bråten ved PHS har skrevet ”Håndbok i konflikthåndtering” som vil bli pensum for førsteårsstudentene i faget Kommunikasjon og konflikthåndtering.

Kommunikasjon og konflikthåndtering så dagens lys da ny rammeplan for Politihøgskolen ble satt i verk i 2009. Manglende pensumlitteratur til faget førte til at Bråten selv tok til pennen.

- Da vi jobbet med å finne pensum til faget, oppdaget vi at det ikke fantes litteratur som vi kunne knytte direkte til faget, så derfor bestemte jeg meg for å skrive en pensumbok, uttaler Bråten.

Han har politiutdanning og en mastergrad i psykologi fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Kommunikasjon og konflikthåndtering er her viktige emner.

Helhetlig, forskningsbasert rammeverk
Boka tar utgangspunkt i nyere nasjonal og internasjonal forskning. Den benytter et helhetlig rammeverk for forebygging og håndtering av konflikter. Kommunikasjon som en viktig prosess vektlegges innledningsvis. Her fokuseres det på kommunikasjonsteori, verbal og nonverbal kommunikasjon samt påvirkende faktorer. Videre presenteres aktuelle momenter før, under og etter en konfliktsituasjon. Rammeverket er utviklet for å gi en helhetlig tilnærming til et viktig fagområde, da for eksempel at måten man forbereder seg på i stor grad vil kunne påvirke arbeidsutførelsen.

- Boka belyser et bredt spekter potensielle konfliktsituasjoner. Gjennom boken gis konkrete innspill når man i arbeidet yter service, når man møter naturlig motstand og når man opplever situasjoner der man kan møte trusler og aggressiv adferd. Tilpasset kommunikasjon er viktig i alle disse situasjonene, som i boken belyses med utgangspunkt i nyere forskning og praksis, forteller Bråten.

Flere delaktige
Bokens fulle tittel er ”Håndbok i konflikthåndtering – forebygging av trakassering, trusler og vold” og er nylig utgitt av Høyskoleforlaget. Dette er Bråtens første bokutgivelse og han forteller at boken har blitt godt mottatt. Han er i full gang med neste bokprosjekt og trives åpenbart i rollen som forfatter. 

- Jeg ønsker å takke mine kollegaer jeg har hatt gleden av å samarbeide med under utviklingen av faget, referansegruppen for gode og konstruktive innspill og forlagsredaktør Morten Yngvar Olsen. Faget har vært godt mottatt av studentene og jeg håper at boken tilfører nyttig kunnskap på vei inn i et variert yrke der kommunikasjon er et gjennomgående verktøy i alt arbeid, avslutter Bråten.

Publisert: - Sist oppdatert: |